هزاران کاربر آماده کار برای شما هستند.  فرم ایجاد پروژه
 کاربران 43,325  پروژه ها 14,843
رشته تحصیلی
موضوع
ردیففایل رشته تحصیلی موضوع قیمت به هزار تومان عملیات
1 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرین شبیه سازی 60 مشاهده جزئیات و خرید
2 الکترونیک
آنالوگ
سیستم نروفازی 156 مشاهده جزئیات و خرید
3 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کدنویسی در متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
4 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام پروژه ص138 50 مشاهده جزئیات و خرید
5 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیاده سازی 2 مقاله با متلب 600 مشاهده جزئیات و خرید
6 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی فیلترهای کاربردی در متلب 960 مشاهده جزئیات و خرید
7 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام پروژه متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
8 الکترونیک
نیمه هادیها
matlab 110 مشاهده جزئیات و خرید
9 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
فتوولتاییک 110 مشاهده جزئیات و خرید
10 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کار عملی کارگاه برنامه نویسی رشته آب و هواشناسی ارشد 40 مشاهده جزئیات و خرید
11 الکترونیک
آنالوگ
نمونه برداری صذا 70 مشاهده جزئیات و خرید
12 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحي و شبيه سازي فيلتر پايين گذر مرتبه پنجم چبي شف 240 مشاهده جزئیات و خرید
13 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار 80 مشاهده جزئیات و خرید
14 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پرو›ه متلب همگرایی سیگنال 70 مشاهده جزئیات و خرید
15 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سوال ؟ 100 مشاهده جزئیات و خرید
16 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی ردگیری سیگنال PN در گیرنده ی طیف گسترده در متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
17 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
نوشتن الگوریتم های ریاضی مهندسی با متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
18 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل گراف 247 مشاهده جزئیات و خرید
19 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی شبکه تهویه معدن 110 مشاهده جزئیات و خرید
20 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیدا کردن متغیر های و وزن ها 195 مشاهده جزئیات و خرید
21 الکترونیک
دیجیتال
image perocessing 130 مشاهده جزئیات و خرید
22 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رسم منحی مداربا matlab 60 مشاهده جزئیات و خرید
23 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال صوتی 50 مشاهده جزئیات و خرید
24 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
کد متلب با خروجی mex و ++C به M-file تبدیل بشود 480 مشاهده جزئیات و خرید
25 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل چند تمرین 198 مشاهده جزئیات و خرید
26 الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی با استفاده از الگوریتم mopso 600 مشاهده جزئیات و خرید
27 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
طراحی کنترلر 50 مشاهده جزئیات و خرید
28 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
قشسئ 80 مشاهده جزئیات و خرید
29 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
متعادل سازی هیستوگرام تصاویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
30 الکترونیک
آنالوگ
رسم تابع 90 مشاهده جزئیات و خرید
31 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شناسایی لبه با الگوریتم مورچگان و ژنتیک و سپس بجای ژنتیک یه الگوریتمه دفراابتکاری دیگر 540 مشاهده جزئیات و خرید
32 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
جدا سازی rbg 60 مشاهده جزئیات و خرید
33 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مربوط به مخابرات 1 70 مشاهده جزئیات و خرید
34 الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 100 مشاهده جزئیات و خرید
35 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پروژه کارشناسی 420 مشاهده جزئیات و خرید
36 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
استخراج خط ساحلی از تصاویر پل سارpolsar با استفاده از کانتور فعال فازی شده 300 مشاهده جزئیات و خرید
37 الکترونیک
الکترونیک نوری
مخابرات 72 مشاهده جزئیات و خرید
38 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تخمین داده های پنل به صورت غیر خطی 234 مشاهده جزئیات و خرید
39 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی دما در یک صفحه مدار الکترونیکی 169 مشاهده جزئیات و خرید
40 الکترونیک
آنالوگ
تطبیق چهره درتصاویر گرفته شده در نور مرئی و مادون قرمز بااستفاده از ویژگی های دوتصویر 240 مشاهده جزئیات و خرید
41 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تقطیع تصویر با الگوریتم فراابتکاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
42 الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 40 مشاهده جزئیات و خرید
43 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 360 مشاهده جزئیات و خرید
44 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
برنامه نویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
45 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحی کنترلر و شناساگر فازی عصبی 600 مشاهده جزئیات و خرید
46 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
pardazesh tasvir 480 مشاهده جزئیات و خرید
47 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
کراپ کردن تصویر و اندازه گیری مساحت 90 مشاهده جزئیات و خرید
48 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
برنامه نویسی متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
49 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
active queue management 360 مشاهده جزئیات و خرید
50 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مدار الکتریکی در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
51 الکترونیک
آنالوگ
اپل 50 مشاهده جزئیات و خرید
52 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی آنلاین در سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
53 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی کنترل موتور bldc با شبکه فازی عصبی 420 مشاهده جزئیات و خرید
54 الکترونیک
آنالوگ
تعیین کمپلیانس لحظه ای بطن قلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
55 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 300 مشاهده جزئیات و خرید
56 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدلاسیون و فیلتر 110 مشاهده جزئیات و خرید
57 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرین 72 مشاهده جزئیات و خرید
58 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
حذف نویز تصویر ماهواره 240 مشاهده جزئیات و خرید
59 الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
60 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل ولتاژ در شبکه هوشمند با استفاده از سیستم فازی 480 مشاهده جزئیات و خرید
61 الکترونیک
آنالوگ
آشکارسازی و زدیابی یک هدف 130 مشاهده جزئیات و خرید
62 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه درس DSP 156 مشاهده جزئیات و خرید
63 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
64 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حذف نویز تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
65 الکترونیک
آنالوگ
انتخابی 195 مشاهده جزئیات و خرید
66 الکترونیک
دیجیتال
ردیابی شی متحرک و تشخیص سرعت آن با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر 420 مشاهده جزئیات و خرید
67 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 80 مشاهده جزئیات و خرید
68 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
فیزیک نیمه هادی 240 مشاهده جزئیات و خرید
69 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
DPC 240 مشاهده جزئیات و خرید
70 الکترونیک
آنالوگ
طراحی موتور dc سری 80 مشاهده جزئیات و خرید
71 الکترونیک
آنالوگ
حل معادله پخش بار به روش نیوتون رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
72 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
matlab 70 مشاهده جزئیات و خرید
73 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
آنالیز سیگنال ecg با استفاده از cross wavelet transform 240 مشاهده جزئیات و خرید
74 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تمرین درس پردازش تصویر 70 مشاهده جزئیات و خرید
75 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی کنترل موتور bldc با شبکه فازی -عصبی 540 مشاهده جزئیات و خرید
76 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تمرین درس پردازش تصویر 80 مشاهده جزئیات و خرید
77 الکترونیک
آنالوگ
حل معادله گرما 110 مشاهده جزئیات و خرید
78 الکترونیک
الکترونیک نوری
یک GUi برای تولید هارمونیک دوم لیزر 80 مشاهده جزئیات و خرید
79 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل معادله 234 مشاهده جزئیات و خرید
80 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
none linearoptical loop mirror 480 مشاهده جزئیات و خرید
81 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حذف نویز از تصاویر پزشکی 960 مشاهده جزئیات و خرید
82 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
آشکار سازی درجه بندی نواحی کاشی 234 مشاهده جزئیات و خرید
83 الکترونیک
آنالوگ
حجم مخروط 130 مشاهده جزئیات و خرید
84 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
الکترومغناطیس 40 مشاهده جزئیات و خرید
85 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
آشکار سازی درجه بندی نواحی کاشی 420 مشاهده جزئیات و خرید
86 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مساله های کتاب 50 مشاهده جزئیات و خرید
87 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کد متلب چند مثال از کتاب اپنهایم 50 مشاهده جزئیات و خرید
88 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
استفاده از آلگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان 40 مشاهده جزئیات و خرید
89 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص سن از روی صدا با شبکه عصبی 130 مشاهده جزئیات و خرید
90 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سنسورهای صوتی زیرآبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
91 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
dsp 40 مشاهده جزئیات و خرید
92 الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر در ماموگرافی 600 مشاهده جزئیات و خرید
93 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
تمرین15 فصل سوم LMS 300 مشاهده جزئیات و خرید
94 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
حل معادله موج گرما 195 مشاهده جزئیات و خرید
95 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بدست آوردن طيف خروجي ومشخصه محدوده ديناميكي كوانتايزر 110 مشاهده جزئیات و خرید
96 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
PSO 480 مشاهده جزئیات و خرید
97 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کد متلب چند مثال از کتاب اپنهایم 60 مشاهده جزئیات و خرید
98 الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم زنبور عسل 120 مشاهده جزئیات و خرید
99 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
رسم نمودار با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
100 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مقاله 40 مشاهده جزئیات و خرید
101 الکترونیک
میکروالکترونیک
تشخيص تومور مغزي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي پرسپترون 40 مشاهده جزئیات و خرید
102 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
اشکار ساز لبه با فازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
103 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سوال 40 مشاهده جزئیات و خرید
104 الکترونیک
آنالوگ
طراحی alu 130 مشاهده جزئیات و خرید
105 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شناسایی تومور مغز با استفاده از Anfis 240 مشاهده جزئیات و خرید
106 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ریاضی 60 مشاهده جزئیات و خرید
107 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیاده سازی یک مدار در متلب 54 مشاهده جزئیات و خرید
108 الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
109 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه درس بهره برداری 70 مشاهده جزئیات و خرید
110 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص تومور سرطانی در عکسهای با فرمت dicom 240 مشاهده جزئیات و خرید
111 الکترونیک
نیمه هادیها
یک ایکس ان رابگیرد 60 مشاهده جزئیات و خرید
112 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
jhjkh 10 مشاهده جزئیات و خرید
113 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش صوت 80 مشاهده جزئیات و خرید
114 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
نمونه برداری وبازسازی سیگنال 70 مشاهده جزئیات و خرید
115 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
حل تمرینات و شبیه سازی 60 مشاهده جزئیات و خرید
116 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مقاله 360 مشاهده جزئیات و خرید
117 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رفع خطا در سیمولینک 80 مشاهده جزئیات و خرید
118 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
Cardiotocography 302 مشاهده جزئیات و خرید
119 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرین درسی رشته نقشه کشی 60 مشاهده جزئیات و خرید
120 الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم 156 مشاهده جزئیات و خرید
121 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
برنامه نویسی با متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
122 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
مقایسه تخمین تابع sinc با استفاده از روشهای مختلف رگرسیون. 110 مشاهده جزئیات و خرید
123 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تابــع 70 مشاهده جزئیات و خرید
124 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص الگو 156 مشاهده جزئیات و خرید
125 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
کدنویسی و شبیه سازی مقاله 480 مشاهده جزئیات و خرید
126 الکترونیک
آنالوگ
انجام پروژه سیستم کنترل خطی 60 مشاهده جزئیات و خرید
127 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
رسم نمودار در متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
128 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
129 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
رسم نمودار در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
130 الکترونیک
آنالوگ
ارائه 240 مشاهده جزئیات و خرید
131 الکترونیک
آنالوگ
نرم افزار متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
132 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کد نویسی (شبیه سازی متلب) 195 مشاهده جزئیات و خرید
133 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش تصویر 360 مشاهده جزئیات و خرید
134 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل pid بویلر 110 مشاهده جزئیات و خرید
135 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
136 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مخابرات 156 مشاهده جزئیات و خرید
137 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
رنگ بندی تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
138 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل کننده pid 143 مشاهده جزئیات و خرید
139 الکترونیک
آنالوگ
محاسبات عددی 70 مشاهده جزئیات و خرید
140 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ریاضی مهندسی پیشرفته 80 مشاهده جزئیات و خرید
141 الکترونیک
آنالوگ
تخمین هزینه 240 مشاهده جزئیات و خرید
142 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
استخراج سریع مرز اشیا در تصاویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
143 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش تصویر با فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
144 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
استفاده از منطق فازی در تشخیص سرطان سینه 240 مشاهده جزئیات و خرید
145 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
simulink matlab 152 مشاهده جزئیات و خرید
146 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
برنامه نویسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
147 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل انتگرال ورسم نمودار 50 مشاهده جزئیات و خرید
148 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
پروژه درس سیستم های کنترل خطی 99 مشاهده جزئیات و خرید
149 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی ردگیری سیگنالpn در گیرنده ی طیف گسترده 600 مشاهده جزئیات و خرید
150 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
توضیح حل مسله 156 مشاهده جزئیات و خرید
151 الکترونیک
الکترونیک نوری
محاسبه خواص نوری 240 مشاهده جزئیات و خرید
152 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر بارکد بومی 90 مشاهده جزئیات و خرید
153 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه‌سازی مقاله 360 مشاهده جزئیات و خرید
154 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص امضا با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
155 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
آنالیز سیگنال ecg 300 مشاهده جزئیات و خرید
156 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی مقاله ارسال شده 240 مشاهده جزئیات و خرید
157 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کانالهای مخابراتی 195 مشاهده جزئیات و خرید
158 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
Maximum power point tracking for PV systems under partial shading conditions using current sweeping 600 مشاهده جزئیات و خرید
159 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
Skin detection 240 مشاهده جزئیات و خرید
160 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
فیلترها 100 مشاهده جزئیات و خرید
161 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
فیلتر fir 600 مشاهده جزئیات و خرید
162 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
مبدل دلتاي سيگما 240 مشاهده جزئیات و خرید
163 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش سیگنال 156 مشاهده جزئیات و خرید
164 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
MATLAB coding 120 مشاهده جزئیات و خرید
165 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام پروژه درس مخابرات 80 مشاهده جزئیات و خرید
166 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرین پردازش صوت 80 مشاهده جزئیات و خرید
167 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی یک مفاله 1080 مشاهده جزئیات و خرید
168 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص مدل هواپیما بااستفاده از پردازش تصویر 40 مشاهده جزئیات و خرید
169 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرین درس مخابرات 100 مشاهده جزئیات و خرید
170 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری 195 مشاهده جزئیات و خرید
171 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حاصلضرب سیگنال 90 مشاهده جزئیات و خرید
172 الکترونیک
آنالوگ
اسیلاتور HOPF 195 مشاهده جزئیات و خرید
173 الکترونیک
آنالوگ
مدولاسیون 110 مشاهده جزئیات و خرید
174 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تبدیل کد مطلبه به VHDL 600 مشاهده جزئیات و خرید
175 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
فیلترها 175 مشاهده جزئیات و خرید
176 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
درخواست 100 مشاهده جزئیات و خرید
177 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
.حل یک دستگاه دو در دو معادلات دیفرانسیل غیرخطی 80 مشاهده جزئیات و خرید
178 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رگولاتور باک 80 مشاهده جزئیات و خرید
179 الکترونیک
دیجیتال
پردازش چند سیگنال 60 مشاهده جزئیات و خرید
180 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سوال با نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
181 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 210 مشاهده جزئیات و خرید
182 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل صورت سوالات 80 مشاهده جزئیات و خرید
183 الکترونیک
آنالوگ
بارکد 80 مشاهده جزئیات و خرید
184 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مربوط به مخابرات 1 60 مشاهده جزئیات و خرید
185 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی پیل سوختی پلیمری مرتبه 5 با معادلات غیر خطی 195 مشاهده جزئیات و خرید
186 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
lphsfhj 81 مشاهده جزئیات و خرید
187 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
شبیه سازی نویز آشکارساز نوری فلز نیمه هادی فلز با استفاده از مدار معادل 420 مشاهده جزئیات و خرید
188 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
یافتن آستانه تصویر از روش آتسو بر پایه الگوریتم کرم شب تاب 90 مشاهده جزئیات و خرید
189 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل برای استاد 45 مشاهده جزئیات و خرید
190 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
191 الکترونیک
آنالوگ
تبدیل فوریه 50 مشاهده جزئیات و خرید
192 الکترونیک
دیجیتال
تبدیل هیلبرت 80 مشاهده جزئیات و خرید
193 الکترونیک
آنالوگ
جواب مینیمم مساله غیرخطی 360 مشاهده جزئیات و خرید
194 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی یک مدار اسیلاتور 480 مشاهده جزئیات و خرید
195 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص خواب آلودگی راننده توسط سیستم نظارت چهره(تشخیص چهره)با ایجاد آلارم. 360 مشاهده جزئیات و خرید
196 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
هارمونیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
197 الکترونیک
آنالوگ
انکدر و دیکدر صوت 100 مشاهده جزئیات و خرید
198 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ترجمه زبان 80 مشاهده جزئیات و خرید
199 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص حالت تعجب 480 مشاهده جزئیات و خرید
200 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدل حرارتی لیزر 237 مشاهده جزئیات و خرید
201 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
glcm 60 مشاهده جزئیات و خرید
202 الکترونیک
آنالوگ
محاسبه سه ریشه 50 مشاهده جزئیات و خرید
203 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
نوشتنبرنامه برای مسایل مذکور 72 مشاهده جزئیات و خرید
204 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی مبدا انالوگ به دیجیتال تقریب متوالی با matlab 264 مشاهده جزئیات و خرید
205 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
محاسبه مقدار A در معادله سیگما 50 مشاهده جزئیات و خرید
206 الکترونیک
آنالوگ
انجام فایل متلب فایل ضمیمه 182 مشاهده جزئیات و خرید
207 الکترونیک
آنالوگ
جبران سازی توان راکتیوبا تجهیز dststcom در کاهش تلفات شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم گرانشی GSA ر محیط نرم افزاری MATLAB بمنظور تعیین مکان بهینه جبران سازها 264 مشاهده جزئیات و خرید
208 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش اثر انگشت 130 مشاهده جزئیات و خرید
209 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ارائه یک الگوریتم ترکیبی جهت بازسازی نمایش لبه های افقی و عمودی در تصاویر با ساختار 208 مشاهده جزئیات و خرید
210 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
ردیابی حرکت بدن انسان در دنباله های ویدئویی 240 مشاهده جزئیات و خرید
211 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پارامتریک اکتیو کانتور 300 مشاهده جزئیات و خرید
212 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرین درسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
213 الکترونیک
دیجیتال
متلب ورک 60 مشاهده جزئیات و خرید
214 الکترونیک
آنالوگ
سیستم پیشنهاد دهنده مقصد گردشگری با شبکه عصبی. 60 مشاهده جزئیات و خرید
215 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت 130 مشاهده جزئیات و خرید
216 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص خواب آلودگی راننده توسط سیستم نظارت چهره(تشخیص چهره)با ایجاد آلارم. 600 مشاهده جزئیات و خرید
217 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
Pso 221 مشاهده جزئیات و خرید
218 الکترونیک
آنالوگ
بارکد 60 مشاهده جزئیات و خرید
219 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
نهان نگاری در ویدئو 420 مشاهده جزئیات و خرید
220 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص نواحی متن 420 مشاهده جزئیات و خرید
221 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سیگنال سیستم 90 مشاهده جزئیات و خرید
222 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
Moving￾Visual￾Focus in Salient Object Segmentation 360 مشاهده جزئیات و خرید
223 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تجزیه و تحلیل سیستم ها 70 مشاهده جزئیات و خرید
224 الکترونیک
آنالوگ
طبقه بندی با svm 60 مشاهده جزئیات و خرید
225 الکترونیک
میکروالکترونیک
بیماری سندروم 156 مشاهده جزئیات و خرید
226 الکترونیک
آنالوگ
تتت 40 مشاهده جزئیات و خرید
227 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرینی که استادم تعیین کرده 80 مشاهده جزئیات و خرید
228 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
229 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
سیگنال گسسته 70 مشاهده جزئیات و خرید
230 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
231 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهبود ولتاژ خروجی مبدل بوست اینترلیود dc-dc pwm-zvs 600 مشاهده جزئیات و خرید
232 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سلول های فتوولتاییک 234 مشاهده جزئیات و خرید
233 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم های پردازش تصویر جهت تشخیص لکه ی نوری 195 مشاهده جزئیات و خرید
234 الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی کنترل اینورتر در وضعیت حلقه بسته 40 مشاهده جزئیات و خرید
235 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
توضیحات تکمیلی در خصوص پروژه سفارش داده شده به شماره : 1680 110 مشاهده جزئیات و خرید
236 الکترونیک
آنالوگ
میکرو 195 مشاهده جزئیات و خرید
237 الکترونیک
آنالوگ
شبکه عصبی با تبدیل موجک 120 مشاهده جزئیات و خرید
238 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحی یا کاربرد فیلتر های دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
239 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کاهش زمان جستجو در شناسایی اثرانگشت 195 مشاهده جزئیات و خرید
240 الکترونیک
دیجیتال
شناسايي نوع خودرو در تصاوير 300 مشاهده جزئیات و خرید
241 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
شبیه سازی ژنراتور القایی تک فاز خود تحریک 360 مشاهده جزئیات و خرید
242 الکترونیک
دیجیتال
پروژه ماشین بردار پشتیبان 195 مشاهده جزئیات و خرید
243 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کشیدن مدل 40 مشاهده جزئیات و خرید
244 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
لبه یابی تصاویر ماهواره ای با الگوریتم رقابت استعماری وآنتروپی شانون 600 مشاهده جزئیات و خرید
245 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال 50 مشاهده جزئیات و خرید
246 الکترونیک
آنالوگ
مدوله و دمدوله سازی AMدر سیمولینک متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
247 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی یکی از روش های مدوله سازی در متلب 840 مشاهده جزئیات و خرید
248 الکترونیک
دیجیتال
استخراج سد از تصاویر ماهواره 195 مشاهده جزئیات و خرید
249 الکترونیک
آنالوگ
بدست آوردن تابع تبديل 80 مشاهده جزئیات و خرید
250 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
ارتقا کنتراست 70 مشاهده جزئیات و خرید
251 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل تمرین در زمینه DSP 100 مشاهده جزئیات و خرید
252 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
An Experimental Comparison of Min-Cut/Max-Flow Algorithms for Energy Minimization in Vision 840 مشاهده جزئیات و خرید
253 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ویولت 240 مشاهده جزئیات و خرید
254 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پنهانگاری در ویدیو 420 مشاهده جزئیات و خرید
255 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
نرم افزار در کنترل 90 مشاهده جزئیات و خرید
256 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص جنسیت از روی تصویر چهره بوسیله فیلتر cosfire 420 مشاهده جزئیات و خرید
257 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل تمرین در زمینه DSP به همراه شبیه سازی یکی از موضوعات ارایه شده در پاورپوینت 100 مشاهده جزئیات و خرید
258 الکترونیک
آنالوگ
پياده سازى بلوك دياگرامى مخابرات 90 مشاهده جزئیات و خرید
259 الکترونیک
آنالوگ
ورود سیگنال گسسته 40 مشاهده جزئیات و خرید
260 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
سقوط آزاد 60 مشاهده جزئیات و خرید
261 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
دیتا هایدینگ 660 مشاهده جزئیات و خرید
262 الکترونیک
دیجیتال
: ردیابی شی متحرک و تشخیص سرعت آن با استفاده از الگوریتم پردازش تصویر 480 مشاهده جزئیات و خرید
263 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
شبیه سازی ژنراتور القایی تک فاز خود تحریک 195 مشاهده جزئیات و خرید
264 الکترونیک
آنالوگ
کنترل پذیری ورویت پذیری 40 مشاهده جزئیات و خرید
265 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
266 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تحلیل آماری 360 مشاهده جزئیات و خرید
267 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
حل تمرین 1200 مشاهده جزئیات و خرید
268 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام پروژه دانشجویی 110 مشاهده جزئیات و خرید
269 الکترونیک
الکترونیک نوری
اندازه گیری 195 مشاهده جزئیات و خرید
270 الکترونیک
آنالوگ
معدلات شبکه ماتریس ادمیتانس با معادلات گوس سایدل 80 مشاهده جزئیات و خرید
271 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
mppt سیستم فوتوولتاییک 420 مشاهده جزئیات و خرید
272 الکترونیک
آنالوگ
فشرده سازی تصویر با wavelet packet 110 مشاهده جزئیات و خرید
273 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
نهان نگاری برای جاسازی اطلاعات بیمار در تصاویر پزشکی 360 مشاهده جزئیات و خرید
274 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انجام تمرین رشته برق-کنترل 143 مشاهده جزئیات و خرید
275 الکترونیک
آنالوگ
تبیل موجک و تشخیص لبه 120 مشاهده جزئیات و خرید
276 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
تحلیل مدار بکمک روش المان محدود 195 مشاهده جزئیات و خرید
277 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدل برنامه با الگوریتم ژنتیک 600 مشاهده جزئیات و خرید
278 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار 70 مشاهده جزئیات و خرید
279 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص اتوماتیک مرکز fovea و optic disc در تصاویر شبکیه چشم 130 مشاهده جزئیات و خرید
280 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
جداسازی متن فارسی از تصویر اسکن شده نقشه های شهری 100 مشاهده جزئیات و خرید
281 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل محدودکننده های جریان خطا با استفاده از تبدیل موجک 360 مشاهده جزئیات و خرید
282 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهینه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
283 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
salam 50 مشاهده جزئیات و خرید
284 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
واتر مارکینگ 360 مشاهده جزئیات و خرید
285 الکترونیک
آنالوگ
ورود سیگنال گسسته 195 مشاهده جزئیات و خرید
286 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رسم نمودار در متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
287 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تشخیص نواحی پلاک 360 مشاهده جزئیات و خرید
288 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
بهینه سازی زمان نشست و ریپل خروجی در مبدل بوست با الگوریتم pso 300 مشاهده جزئیات و خرید
289 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش سیگنال دیجیتال dsp 130 مشاهده جزئیات و خرید
290 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
نهانگاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
291 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تمرین درسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
292 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
بهینه سازی با الگوریتم تکاملی 300 مشاهده جزئیات و خرید
293 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مدل سازی6 156 مشاهده جزئیات و خرید
294 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
formulnevisi 169 مشاهده جزئیات و خرید
295 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طبقه بندی با svm 80 مشاهده جزئیات و خرید
296 الکترونیک
الکترونیک نوری
کنترل سطح آب مخزن با منطق فازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
297 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
اکسیتون و یند دیاگرام انرژی 90 مشاهده جزئیات و خرید
298 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
اعمال چند عمل روی سیگنال 50 مشاهده جزئیات و خرید
299 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
معادله پارشال با شرایط مرزی 130 مشاهده جزئیات و خرید
300 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
یافتن نقاط min , max 70 مشاهده جزئیات و خرید
301 الکترونیک
میکروالکترونیک
درخواست کمک 50 مشاهده جزئیات و خرید
302 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل مدرن 130 مشاهده جزئیات و خرید
303 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
DSB Modulation and Demodulation 80 مشاهده جزئیات و خرید
304 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
محاسبه بر اساس کد آماده 50 مشاهده جزئیات و خرید
305 الکترونیک
دیجیتال
بخش بندی تصاویر رادار سار 130 مشاهده جزئیات و خرید
306 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
poroje 70 مشاهده جزئیات و خرید
307 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تحلیل تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
308 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
309 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص توده در بافت 240 مشاهده جزئیات و خرید
310 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال 72 مشاهده جزئیات و خرید
311 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
312 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رفع خطار شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
313 الکترونیک
آنالوگ
anjam poroje azmaeshgah 72 مشاهده جزئیات و خرید
314 فایل توضیحات الکترونیک
میکروالکترونیک
سنکرون سازی مدارات آشوبگون chua 420 مشاهده جزئیات و خرید
315 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی با استفاده از تبدیل والش دامارد 80 مشاهده جزئیات و خرید
316 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
توابع و ماتریس ها 60 مشاهده جزئیات و خرید
317 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه کلاسی 420 مشاهده جزئیات و خرید
318 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
حل تمرین درسی 336 مشاهده جزئیات و خرید
319 الکترونیک
دیجیتال
حذف نویز سیگنال ECG با روش DWT 130 مشاهده جزئیات و خرید
320 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
Segmentation of Overlapping Elliptical Objects in Silhouette Images Sahar Zafari, Tuomas Eerola, Jouni Sampo, Heikki Kälviäinen, and Heikki Haario 80 مشاهده جزئیات و خرید
321 الکترونیک
نیمه هادیها
مقالاتی در مورد تشخیص چهره 70 مشاهده جزئیات و خرید
322 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه کلاسی 100 مشاهده جزئیات و خرید
323 الکترونیک
نیمه هادیها
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
324 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه ریاضی مهندسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
325 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
رانگ کوتا 80 مشاهده جزئیات و خرید
326 الکترونیک
دیجیتال
دستگاه ode 100 مشاهده جزئیات و خرید
327 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل معادله و رسم نمودار 90 مشاهده جزئیات و خرید
328 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش گفتار 216 مشاهده جزئیات و خرید
329 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی متلب VVVF 360 مشاهده جزئیات و خرید
330 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پنهانگاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
331 الکترونیک
آنالوگ
اتصال کوتاه نامقارن تکفاز به زمین و دوفاز 195 مشاهده جزئیات و خرید
332 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
matlab 80 مشاهده جزئیات و خرید
333 الکترونیک
دیجیتال
پیدا کردن فرکانس طبیعی و مود شکل 100 مشاهده جزئیات و خرید
334 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
نهان نگاری تصاویر پزشکی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
335 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پردازش ویدیو 240 مشاهده جزئیات و خرید
336 الکترونیک
دیجیتال
فشرده سازی تصویر 221 مشاهده جزئیات و خرید
337 الکترونیک
آنالوگ
عمومی 195 مشاهده جزئیات و خرید
338 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پروژه درسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
339 الکترونیک
آنالوگ
تطبیق چهره درتصاویر گرفته شده در نور مرئی و مادون قرمز بااستفاده از ویژگی های دوتصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
340 الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
341 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پروژه 60 مشاهده جزئیات و خرید
342 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
بهینه سازی موجبرکریستال فوتونی با الگوریتم ژنتیک ژنیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
343 الکترونیک
دیجیتال
بهبود مولفه های واتر مارکینگ تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی در مقایسه با روش مدولاسیون دامنه 420 مشاهده جزئیات و خرید
344 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
نهانگاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
345 الکترونیک
آنالوگ
فقط شبیه سازی 336 مشاهده جزئیات و خرید
346 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
نهانگاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
347 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
شبیه سازی مدارات آنالوگ به دیجیتا با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
348 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
نهانگاری 360 مشاهده جزئیات و خرید
349 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
نهانگاری 300 مشاهده جزئیات و خرید
350 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
طراحی gui ساده برای کد مطلب ارسال شده 60 مشاهده جزئیات و خرید
351 الکترونیک
میکروالکترونیک
طراحی برنامه برای نشان دادن رفتار بارهای الکتریکی نسبت به یکدیگر 60 مشاهده جزئیات و خرید
352 الکترونیک
آنالوگ
تست 40 مشاهده جزئیات و خرید
353 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
354 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال های مغزی EEG 336 مشاهده جزئیات و خرید
355 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
salam 80 مشاهده جزئیات و خرید
356 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تمرين درس شبكه هاي عصبي با نرم افزار متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
357 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مهندسی پزشکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
358 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
ردیابی شی در ویدئو 80 مشاهده جزئیات و خرید
359 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
حل تمرینات متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
360 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
انتگرال گیری 40 مشاهده جزئیات و خرید
361 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مشتق اول و دوم 40 مشاهده جزئیات و خرید
362 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
برنامه نویسی متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
363 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
روش اولیر و رانگ کوتا 40 مشاهده جزئیات و خرید
364 الکترونیک
میکروالکترونیک
تشخيص پلاك خودرو 169 مشاهده جزئیات و خرید
365 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
معادله خطی روش رانگ کوتا 40 مشاهده جزئیات و خرید
366 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
معادله دیفرانسیل مرتبه دوم 40 مشاهده جزئیات و خرید
367 الکترونیک
آنالوگ
حذف نویز با فیلتر 60 مشاهده جزئیات و خرید
368 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
ریشه معادله با روش نیوتون 40 مشاهده جزئیات و خرید
369 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
بهینه سازی فیبر کریستال فوتونی با الگوزیتم ژنیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
370 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بهبود لبه یابی افقی وعمودی در لبه یابی کنی با ساختار شش ضلعی 195 مشاهده جزئیات و خرید
371 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
Comparison of Wide- and High-Frequency Duty-Ratio-to-Inductor-Current Transfer Functions of DC–DC PWM Buck Converter in CCM 169 مشاهده جزئیات و خرید
372 الکترونیک
الکترونیک نوری
نوشتن الگوریتم های ریاضی مهندسی با مطلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
373 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
374 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
تقویت کننده نوری نمیه هادی دچار تنش شده 480 مشاهده جزئیات و خرید
375 الکترونیک
آنالوگ
حل ده مثال علمی با استفاده از تبدیل لاپلاس در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
376 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
شناسی‌ الگو 80 مشاهده جزئیات و خرید
377 الکترونیک
دیجیتال
convert فایل جاوا به matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
378 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
سیگنال صدا 100 مشاهده جزئیات و خرید
379 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
jpeg 2000 110 مشاهده جزئیات و خرید
380 الکترونیک
آنالوگ
کنترل دور موتور ac با روش فرکانسی 420 مشاهده جزئیات و خرید
381 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
بدست اوردن قیمت در لحظه های آینده با استفاده شبکه عصبی 600 مشاهده جزئیات و خرید
382 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پردازش یک عکس از pcb 324 مشاهده جزئیات و خرید
383 الکترونیک
آنالوگ
کنترل دور موتور ac با روش فرکانسی 300 مشاهده جزئیات و خرید
384 الکترونیک
دیجیتال
بررسی خواص سیستم lti با متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
385 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
jpeg 2000 40 مشاهده جزئیات و خرید
386 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پیدا کردن مقدار جابجایی یک نقطه 195 مشاهده جزئیات و خرید
387 الکترونیک
آنالوگ
معادله فیزیکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
388 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
متن توضیحات 50 مشاهده جزئیات و خرید
389 الکترونیک
دیجیتال
پیدا کردن مشکل یک مدار چاپی از روی database 240 مشاهده جزئیات و خرید
390 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مساله 45 مشاهده جزئیات و خرید
391 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
مساله 100 مشاهده جزئیات و خرید
392 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
3حاسبات عددی 50 مشاهده جزئیات و خرید
393 الکترونیک
آنالوگ
انجام پروژه شبیه سازی رباتیک توسط متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
394 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
َشبیه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
395 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کد گذاری 240 مشاهده جزئیات و خرید
396 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
تشخیص چهره سه بعدی براساس تبدیل هیلبرت 40 مشاهده جزئیات و خرید
397 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
398 الکترونیک
آنالوگ
پردازش سیگنال 240 مشاهده جزئیات و خرید
399 الکترونیک
آنالوگ
ضرائب lpc 130 مشاهده جزئیات و خرید
400 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل ولتاژ در شبکه هوشمند برق با استفاده از سیستم فازی 143 مشاهده جزئیات و خرید
401 الکترونیک
آنالوگ
شمارش افراد 360 مشاهده جزئیات و خرید
402 الکترونیک
آنالوگ
مدلسازی موتور یا ژنراتور با متلب 81 مشاهده جزئیات و خرید
403 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
404 فایل توضیحات الکترونیک
نیمه هادیها
باینری 420 مشاهده جزئیات و خرید
405 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
تمرین درس DSP 110 مشاهده جزئیات و خرید
406 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
فیلتر باترورث 110 مشاهده جزئیات و خرید
407 الکترونیک
آنالوگ
تشخیص اعداد با نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
408 الکترونیک
آنالوگ
شبیه سازی با سمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
409 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
کنترل اتوماتیک 156 مشاهده جزئیات و خرید
410 الکترونیک
آنالوگ
در توضیحات 40 مشاهده جزئیات و خرید
411 فایل توضیحات الکترونیک
الکترونیک نوری
بررسی آشکارسازی اهداف کوچک در تصاویر بر پایه ویژگی. 660 مشاهده جزئیات و خرید
412 فایل توضیحات الکترونیک
آنالوگ
الگوریتم ژنتیک 169 مشاهده جزئیات و خرید
413 فایل توضیحات الکترونیک
دیجیتال
پیدا کردن فرکانس طبیعی و مود شکل 80 مشاهده جزئیات و خرید
414 پزشکی
بیوالکتریک
حل معادلات ديفرانسيل با نرم افزار متلب 63 مشاهده جزئیات و خرید
415 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی فیلتر دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
416 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
crqa 182 مشاهده جزئیات و خرید
417 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین 70 مشاهده جزئیات و خرید
418 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبکه عصبی mlp 195 مشاهده جزئیات و خرید
419 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی یک تابع در سیستم های نوع 1 و 2 فازی و اثر نویز روی این سیستم ها 210 مشاهده جزئیات و خرید
420 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
بررسی حرکت قفسه سینه 195 مشاهده جزئیات و خرید
421 پزشکی
بیوالکتریک
سری فوریه 70 مشاهده جزئیات و خرید
422 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
استخراج ویژگی از تصاویر بند انگشتان 40 مشاهده جزئیات و خرید
423 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
424 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیگنال ecg و emg 300 مشاهده جزئیات و خرید
425 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
426 پزشکی
بیوالکتریک
آنالیز الگوهای مورفولوژی عروق برای تشخیص بیماری آلزایمر 195 مشاهده جزئیات و خرید
427 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مدل HIV 130 مشاهده جزئیات و خرید
428 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
color spaces 90 مشاهده جزئیات و خرید
429 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
بدست آوردن 3 ضریب به طوری که نمودار خطی شود 80 مشاهده جزئیات و خرید
430 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
اتکمیل کردن برنامه شبکه عصبی MLP,RBF 110 مشاهده جزئیات و خرید
431 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
جداسازی سیگنال قلبی جنین از مادر توسط سیستم انفیس 600 مشاهده جزئیات و خرید
432 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبکه عصبی 240 مشاهده جزئیات و خرید
433 پزشکی
میکروالکترونیک
طراحی جبران کننده فازlead و lag 60 مشاهده جزئیات و خرید
434 پزشکی
آنالوگ
تشخیص صدای کراکل ریه 540 مشاهده جزئیات و خرید
435 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مقاله 90 مشاهده جزئیات و خرید
436 پزشکی
بیوالکتریک
تجزیه سیگنال به روش ICA 80 مشاهده جزئیات و خرید
437 پزشکی
بیوالکتریک
طراجی فیلتر و مقایسه فرکانس 240 مشاهده جزئیات و خرید
438 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
درس 60 مشاهده جزئیات و خرید
439 فایل توضیحات پزشکی
هوش محاسباتی 40 مشاهده جزئیات و خرید
440 پزشکی
بیوالکتریک
ناحیه بندی تصاویر MRI مغزی به کمک FCM بهبود یافته 195 مشاهده جزئیات و خرید
441 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیگنال ECG 1200 مشاهده جزئیات و خرید
442 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
DSP 60 مشاهده جزئیات و خرید
443 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
bci 300 مشاهده جزئیات و خرید
444 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تغییر رنگ پس زمینه و رنگ متن 60 مشاهده جزئیات و خرید
445 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
446 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طیف توان eeg 600 مشاهده جزئیات و خرید
447 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز اسپکل با فیلتر وینر از تصاویر اکو 240 مشاهده جزئیات و خرید
448 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبکه عصبی 336 مشاهده جزئیات و خرید
449 پزشکی
بیوالکتریک
wavelet decomposition 90 مشاهده جزئیات و خرید
450 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبيه سازي مقاله پردازش سيگنال 1200 مشاهده جزئیات و خرید
451 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل و ترسیم نمودارهای موجود در مقاله با سیمولینک 600 مشاهده جزئیات و خرید
452 پزشکی
بیوالکتریک
بررسی آنتروپومتری دست 100 مشاهده جزئیات و خرید
453 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
anfis 195 مشاهده جزئیات و خرید
454 پزشکی
پردازش سیگنال 80 مشاهده جزئیات و خرید
455 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش سیگنال های مغزی 156 مشاهده جزئیات و خرید
456 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی کانال 120 مشاهده جزئیات و خرید
457 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیستم هوشمند فازی نوع 2 برای تشخیص پزشکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
458 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تاثیر موسیقی بر روی EEG 221 مشاهده جزئیات و خرید
459 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل تمرین با متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
460 پزشکی
بیوالکتریک
تفکیک سیگنال ECG جنین و مادر 420 مشاهده جزئیات و خرید
461 فایل توضیحات پزشکی
بیومواد
حل یک سری از تمرین های معادلات دیفرانسیل 70 مشاهده جزئیات و خرید
462 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
جداسازی سیگنل جنین از مادر با کالمن فیلتر 720 مشاهده جزئیات و خرید
463 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تخمین مسیر حرکت دست از روی سیگنال¬های مغزی با استفاده از فیلتر کالمن 840 مشاهده جزئیات و خرید
464 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام تمرینات کامپیوتری فصل ۱۱ کتاب ضمیمه شده 156 مشاهده جزئیات و خرید
465 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین درس پردازش سیگنال بیولوژیکی 70 مشاهده جزئیات و خرید
466 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مدلسازی گوش 110 مشاهده جزئیات و خرید
467 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز 336 مشاهده جزئیات و خرید
468 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
GUI 156 مشاهده جزئیات و خرید
469 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
اعمال پدیده ی طنین طبیعی به یک سیگنال قلبی با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
470 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی تمرین درس کنترل تطبیقی 110 مشاهده جزئیات و خرید
471 پزشکی
بیوالکتریک
تجزیه و تحلیل مدار های الکتریکی 90 مشاهده جزئیات و خرید
472 پزشکی
بیوالکتریک
تخمین پارامتربا استفاده از pso 130 مشاهده جزئیات و خرید
473 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مثال کتاب اپنهایم 90 مشاهده جزئیات و خرید
474 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
بخش بندی تصاویر mri 300 مشاهده جزئیات و خرید
475 پزشکی
بیوالکتریک
تشخیص تومور مغزی 36 مشاهده جزئیات و خرید
476 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
psychtoolbox 40 مشاهده جزئیات و خرید
477 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شناسایی سرطان کبد بکمک شبکه عصبی 156 مشاهده جزئیات و خرید
478 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
سیگنال EEG 156 مشاهده جزئیات و خرید
479 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام پروژه طبقه بندي 80 مشاهده جزئیات و خرید
480 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
481 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام 4 تمرین به همراه شبیه سازی آنها 60 مشاهده جزئیات و خرید
482 پزشکی
بیوالکتریک
کنترل عصبی عضلانی 336 مشاهده جزئیات و خرید
483 فایل توضیحات پزشکی
پروژه شبیه سازی در محیط MATLAB و ترجمه مقاله با عنوان Multistage Adaptive Filter for ECG Signal Processing 300 مشاهده جزئیات و خرید
484 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تحلیل تصویر با متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
485 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
کنترل تطبیقی 264 مشاهده جزئیات و خرید
486 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر 110 مشاهده جزئیات و خرید
487 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر عکس جمجمه 70 مشاهده جزئیات و خرید
488 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل معادله دیفرانسیل 60 مشاهده جزئیات و خرید
489 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
Speckle noise reduction methods in cardiac cycles 130 مشاهده جزئیات و خرید
490 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
جداسازی سیگنال قلبی جنین از مادر توسط سیستم فازی نوع 2 221 مشاهده جزئیات و خرید
491 پزشکی
بیوالکتریک
تصحیح تضعیف تصویر اسپکت 130 مشاهده جزئیات و خرید
492 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
برنامه نویسی چند فرمول ازیک مقاله 90 مشاهده جزئیات و خرید
493 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
کلاس بندی 110 مشاهده جزئیات و خرید
494 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
محاسبات ابتدایی ریاضی 60 مشاهده جزئیات و خرید
495 پزشکی
بیوالکتریک
شناسایی الگو 195 مشاهده جزئیات و خرید
496 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پیاده سازی کدهای داخل مقاله 360 مشاهده جزئیات و خرید
497 پزشکی
بیوالکتریک
برنامه نویسی سیستم نوبت دهی بیمار با آندروید 40 مشاهده جزئیات و خرید
498 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مختصات نقاط 80 مشاهده جزئیات و خرید
499 پزشکی
بیوالکتریک
ماشین الکتریکی 90 مشاهده جزئیات و خرید
500 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
tamrin 80 مشاهده جزئیات و خرید
501 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرینات درس پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
502 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تعیین آپنه خواب با استفاده از سیگنال EEG 1200 مشاهده جزئیات و خرید
503 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر و شبکه های عصبی 40 مشاهده جزئیات و خرید
504 پزشکی
بیوالکتریک
تصویر فاز 80 مشاهده جزئیات و خرید
505 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تشخیص بیماری ms با شبکه عصبی cnn 840 مشاهده جزئیات و خرید
506 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
فرستنده و گيرنده B-PSK همراه نويز 80 مشاهده جزئیات و خرید
507 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
دینامیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
508 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
انجام پروژه 130 مشاهده جزئیات و خرید
509 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
دو گزارش از دو موضوع فازی- عصبی 300 مشاهده جزئیات و خرید
510 فایل توضیحات پزشکی
مهندسی بافت
Detecting Leg Bone Fracture In X-Ray Images 130 مشاهده جزئیات و خرید
511 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز اسپکل از تصاویر اکوکاردیوگرافی با فیلتر وینر 80 مشاهده جزئیات و خرید
512 پزشکی
بیوالکتریک
طراحی سیستم تشخیص بیماری وسواس 80 مشاهده جزئیات و خرید
513 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حذف نویز اسپکل با سه فیلتر میانه،گوسی،وینر 100 مشاهده جزئیات و خرید
514 پزشکی
بیوالکتریک
chaos 360 مشاهده جزئیات و خرید
515 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
Dermatological Disease Detection Using Image Processing and Machine Learning 480 مشاهده جزئیات و خرید
516 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
مخابرات-گیرنده 8_QAM 80 مشاهده جزئیات و خرید
517 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مقاله 480 مشاهده جزئیات و خرید
518 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
kodnevisie matlab 70 مشاهده جزئیات و خرید
519 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
520 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
برنامه نویسی مطلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
521 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پارکینسون 195 مشاهده جزئیات و خرید
522 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
523 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
DSP 240 مشاهده جزئیات و خرید
524 پزشکی
بیوالکتریک
تمرین شبکه عصبی 90 مشاهده جزئیات و خرید
525 پزشکی
بیومواد
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
526 فایل توضیحات پزشکی
بیومواد
محاسبه مقدار رسانش در بافت 60 مشاهده جزئیات و خرید
527 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
psychophysics 110 مشاهده جزئیات و خرید
528 پزشکی
بیوالکتریک
مدلسازی بیولوژیکی 300 مشاهده جزئیات و خرید
529 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین 60 مشاهده جزئیات و خرید
530 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تمرین متلب درس PATTERN 110 مشاهده جزئیات و خرید
531 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
A Neuro-Fuzzy System for Characterization of Arm Movements 128 مشاهده جزئیات و خرید
532 پزشکی
بیوالکتریک
تمارین شبکه عصبی 60 مشاهده جزئیات و خرید
533 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
ناحیه بندی تصاویر MRI مغزی به کمک FCM 80 مشاهده جزئیات و خرید
534 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تکلیف درسی - پردازش تصویر و توموگرافی 60 مشاهده جزئیات و خرید
535 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
EEG 120 مشاهده جزئیات و خرید
536 پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصاویر شبیکه چشم بیماران دیابتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
537 پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر برنامه کنتراست و..... 195 مشاهده جزئیات و خرید
538 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه پردازش تصویر MRI 80 مشاهده جزئیات و خرید
539 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی درس پردازش سیگنالهای بیولوژیکی 240 مشاهده جزئیات و خرید
540 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تابع تبدیل در نرم افزار متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
541 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تابع تبدیل در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
542 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
shabih sazi magale 360 مشاهده جزئیات و خرید
543 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پروژه پایان ترم 234 مشاهده جزئیات و خرید
544 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
شبيه سازي مقاله حوزه پردازش سيگنال 600 مشاهده جزئیات و خرید
545 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصویر 80 مشاهده جزئیات و خرید
546 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
طراحی معماری دقیق شبکه عصبی mlp برای جواب بهتر 180 مشاهده جزئیات و خرید
547 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
پردازش تصاویر رنگی 70 مشاهده جزئیات و خرید
548 فایل توضیحات پزشکی
بیومواد
نوشتن الگو 50 مشاهده جزئیات و خرید
549 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل تحلیلی و حل با متلب یک مثال 120 مشاهده جزئیات و خرید
550 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
تشخیص ضایعات شبکیه با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
551 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
حل معادلات ديفرانسيل با نرم افزار متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
552 پزشکی
بیوالکتریک
شبیه سازی مقاله 720 مشاهده جزئیات و خرید
553 فایل توضیحات پزشکی
بیوالکتریک
آشوب در مدل هاجکین-هاکسلی 264 مشاهده جزئیات و خرید
554 تست
تست
تست 40 مشاهده جزئیات و خرید
555 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
تبدیل ماتریس مولد به یک ماتریس بررسی توازن 247 مشاهده جزئیات و خرید
556 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
نرم افزار متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
557 رياضي
رياضي کاربردي
یافتن اعداد 120 مشاهده جزئیات و خرید
558 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
نوه بدست اوردن چند سطح 234 مشاهده جزئیات و خرید
559 فایل توضیحات رياضي
رياضي کاربردي
حل تمرین کتاب ANMUM_Applied Numerical Methods Using MATLAB_Very Good_INDEXED 195 مشاهده جزئیات و خرید
560 رياضي
رياضي کاربردي
برنشتاین 60 مشاهده جزئیات و خرید
561 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
کد دهی توابع 60 مشاهده جزئیات و خرید
562 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
آنالیز تفاضلات متناهی برای مساله قابلیت ارتجاعی-حرارتی خطی و تحلیل عددی روشهای چند شبکه‌ای 840 مشاهده جزئیات و خرید
563 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادله انتگرال دیفرانسیل با مشتقات جزیی 60 مشاهده جزئیات و خرید
564 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
تخمین 40 مشاهده جزئیات و خرید
565 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
نوشتن یک تابع و گرادیان ان به صورت اسکالر 360 مشاهده جزئیات و خرید
566 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
روش گرادیان مزدوج 90 مشاهده جزئیات و خرید
567 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو 40 مشاهده جزئیات و خرید
568 ریاضی
آنالوگ
حل مستقیم دستگاه های خطی 60 مشاهده جزئیات و خرید
569 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم نمودار 40 مشاهده جزئیات و خرید
570 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
بهینه سازی شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور عسل 360 مشاهده جزئیات و خرید
571 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادلات دیفرانسیل انتگرال با مشتقات جزیی 60 مشاهده جزئیات و خرید
572 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
الگورینم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
573 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
حل 6معادله غیرخطی 6 مجهولی 70 مشاهده جزئیات و خرید
574 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
یک روش نیوتن نادقیق برای بهنیه سازی نامحدب با قیود تساوی 270 مشاهده جزئیات و خرید
575 فایل توضیحات ریاضی
تقریب داده های پراکنده 195 مشاهده جزئیات و خرید
576 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم نمودار با استفاده از روش رانگ کوتا 90 مشاهده جزئیات و خرید
577 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
نرم افزاز متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
578 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رمز گشایی 90 مشاهده جزئیات و خرید
579 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل مسائل معادلات کامل از حساب دیفرانسیل به کمک متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
580 ریاضی
ریاضی کاربردی
معادله گرمایی زیررادرنظربگیرید. 80 مشاهده جزئیات و خرید
581 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
پروژه 70 مشاهده جزئیات و خرید
582 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
یک سوال ریاضی 60 مشاهده جزئیات و خرید
583 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
پروژه متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
584 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
Matlab code 130 مشاهده جزئیات و خرید
585 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
الگورینم ژنتیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
586 ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوريتم سيمپلكس 50 مشاهده جزئیات و خرید
587 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
588 ریاضی
ریاضی کاربردی
سری های زمانی 40 مشاهده جزئیات و خرید
589 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پردازش منحنی 70 مشاهده جزئیات و خرید
590 فایل توضیحات ریاضی
ساختارهای جبر منطقی
ریاضی مهندسی پیشرفته 50 مشاهده جزئیات و خرید
591 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ناحیه پایداری 360 مشاهده جزئیات و خرید
592 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
انتگرال با هسته جدایی پذیر 90 مشاهده جزئیات و خرید
593 ریاضی
ریاضی کاربردی
محاسبه 60 مشاهده جزئیات و خرید
594 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
تعیین زاویه بین نقاط با مختصات مشخص 40 مشاهده جزئیات و خرید
595 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
بررسی آماری فاصله اطمینان ورسم نمودار 90 مشاهده جزئیات و خرید
596 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادله دیفرانسیل معمولی با لژاندر 80 مشاهده جزئیات و خرید
597 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تمرین درسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
598 ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادلات دیفرانسیل وروند حل یکی از انها 60 مشاهده جزئیات و خرید
599 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
کدنویسی مقاله ریاضی کاربردی 600 مشاهده جزئیات و خرید
600 ریاضی
ریاضی کاربردی
تعیین الگوی قیمت محصول 780 مشاهده جزئیات و خرید
601 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پروژه محاسبات عددي 300 مشاهده جزئیات و خرید
602 ریاضی
ریاضی کاربردی
کار با GUI 130 مشاهده جزئیات و خرید
603 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادلات انتگرال فردهلم 90 مشاهده جزئیات و خرید
604 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
کد های متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
605 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
کدنویسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
606 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم ناحیه اطمینان با آزمون احتمال تجربی 240 مشاهده جزئیات و خرید
607 ریاضی
ریاضی کاربردی
فیزیک 60 مشاهده جزئیات و خرید
608 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل یک دستگاه معادله ماتریسی غیر خطی که از تبدیل معادله کسری غیر خطی جزیی این دستگاه حاصل شده است. 195 مشاهده جزئیات و خرید
609 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
همگرایی اعداد مختلط 100 مشاهده جزئیات و خرید
610 ریاضی
ریاضی محض
پردازش تصویر 63 مشاهده جزئیات و خرید
611 ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه کاربردی 120 مشاهده جزئیات و خرید
612 ریاضی
ریاضی محض
دل به خواه 45 مشاهده جزئیات و خرید
613 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
پردازش منحنی 169 مشاهده جزئیات و خرید
614 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
روش های حل بهینه سازی تصادفی 240 مشاهده جزئیات و خرید
615 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
به دست آوردن معادله 70 مشاهده جزئیات و خرید
616 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
برنامه نویسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
617 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تقریب توابع تک بعدی 208 مشاهده جزئیات و خرید
618 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
محاسبه انتگرال به روش تکرار متغیر (VIM) 80 مشاهده جزئیات و خرید
619 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
گالرکین ناپیوسته 240 مشاهده جزئیات و خرید
620 ریاضی
ریاضی کاربردی
برازش 60 مشاهده جزئیات و خرید
621 فایل توضیحات ریاضی
برنامه نویسی مطلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
622 ریاضی
ریاضی کاربردی
سه ماتریس بولی را از ورودی گرفته وحاصلضرب بولی آنها رامحاسبه کنبد 50 مشاهده جزئیات و خرید
623 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
Ode 60 مشاهده جزئیات و خرید
624 ریاضی
ریاضی محض
toolbox شبکه عصبی در MATLAB‎ 50 مشاهده جزئیات و خرید
625 ریاضی
ریاضی کاربردی
1-هسیان 2- نقاط راسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
626 ریاضی
ریاضی کاربردی
نویززدایی داده ها به کمک تابع موجک 110 مشاهده جزئیات و خرید
627 ریاضی
ریاضی کاربردی
روش انتگرال گیری عددی با استفاده از روش گاوس چبی شف 40 مشاهده جزئیات و خرید
628 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حداقل مربعات n*p 110 مشاهده جزئیات و خرید
629 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
Computers and Mathematics with Applications 63 مشاهده جزئیات و خرید
630 ریاضی
ریاضی کاربردی
پایداری 80 مشاهده جزئیات و خرید
631 ریاضی
ریاضی محض
دو تا مسئله 70 مشاهده جزئیات و خرید
632 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
تشریح کامل مقاله و شبیه سازی آن 300 مشاهده جزئیات و خرید
633 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
شبیه‌سازی و درون‌یابی 110 مشاهده جزئیات و خرید
634 فایل توضیحات ریاضی
تمرین دانشجویی در حد مقدماتی 80 مشاهده جزئیات و خرید
635 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
تشخیص نقطه تغییر با روش SSA 130 مشاهده جزئیات و خرید
636 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پروژه 70 مشاهده جزئیات و خرید
637 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی 70 مشاهده جزئیات و خرید
638 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
یک برنامه متلب بنویسید 80 مشاهده جزئیات و خرید
639 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
بهینه سازی سبد با الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
640 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
بهينه سازي خطي 300 مشاهده جزئیات و خرید
641 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
محاسبات عددی 60 مشاهده جزئیات و خرید
642 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
راهنماي گام به كام حل معادله درجه 1 130 مشاهده جزئیات و خرید
643 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
سری فوریه 50 مشاهده جزئیات و خرید
644 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
انتخاب واحد 300 مشاهده جزئیات و خرید
645 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
Optimal boundary control for water hammer 780 مشاهده جزئیات و خرید
646 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
روش تفاضلی جدید برای قیمت گذاری اختیار کوانتو 90 مشاهده جزئیات و خرید
647 ریاضی
ریاضی محض
انجام پروژه متلب مطابق با توضیحات ارسالی 195 مشاهده جزئیات و خرید
648 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
برنامه نویسی متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
649 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل دستگاهAX=b با روشهای ذکرشده 50 مشاهده جزئیات و خرید
650 ریاضی
ریاضی کاربردی
بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی غیر خطی 480 مشاهده جزئیات و خرید
651 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
two questions 40 مشاهده جزئیات و خرید
652 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
quadratic programming 40 مشاهده جزئیات و خرید
653 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
نگارش پایان نامه 360 مشاهده جزئیات و خرید
654 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل انتگرال غیر خطی ولترا با استفاده از چند جمله ای چبیشف 1200 مشاهده جزئیات و خرید
655 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
شرایط مرزی نویمان 60 مشاهده جزئیات و خرید
656 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
یک روش نیوتن نادقیق برای بهنیه سازی نامحدب با قیود تساوی 195 مشاهده جزئیات و خرید
657 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی در متلب یا میپل 130 مشاهده جزئیات و خرید
658 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل دستگاه معادلات غیرخطی به روش نیوتن ن 110 مشاهده جزئیات و خرید
659 ریاضی
ریاضی کاربردی
خطا ها 90 مشاهده جزئیات و خرید
660 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوریتم مورچگان پیوسته 300 مشاهده جزئیات و خرید
661 ریاضی
ریاضی کاربردی
پروژه پیش بینی سری های زمانی ترکیبی شبکه های عصبی فازی و یه الگوریتم بهینه ساز 234 مشاهده جزئیات و خرید
662 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
پروژه برنامه نویسی بامیپل یا مطلب‎ 90 مشاهده جزئیات و خرید
663 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ترسیم رویه 40 مشاهده جزئیات و خرید
664 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حزف نویز تصویر با موجک 130 مشاهده جزئیات و خرید
665 ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوریتم مورچگان پیوسته 70 مشاهده جزئیات و خرید
666 ریاضی
ریاضی محض
prozhe matlab raveshe kolli na 90 مشاهده جزئیات و خرید
667 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
حل تمرین با استفاده از متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
668 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
سری زمانی 300 مشاهده جزئیات و خرید
669 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
معادلات دیفرانسیل 40 مشاهده جزئیات و خرید
670 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
671 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
اسپلاین 1200 مشاهده جزئیات و خرید
672 ریاضی
ریاضی محض
انتخاب ویژگی یا feature selecton 100 مشاهده جزئیات و خرید
673 ریاضی
آنالوگ
ماتریس 50 مشاهده جزئیات و خرید
674 ریاضی
ریاضی کاربردی
درونیابی یک تابع با نقاط چبیشف 182 مشاهده جزئیات و خرید
675 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
معادلات دیفرانسیل 60 مشاهده جزئیات و خرید
676 ریاضی
ریاضی کاربردی
معادلات دیفرانسیل تصادفی 130 مشاهده جزئیات و خرید
677 ریاضی
ریاضی کاربردی
الگوریتم اویلر 70 مشاهده جزئیات و خرید
678 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
679 ریاضی
ریاضی محض
feature selection 240 مشاهده جزئیات و خرید
680 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
optimal control 480 مشاهده جزئیات و خرید
681 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
معادلات دیفرانسیل 60 مشاهده جزئیات و خرید
682 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
باز اجرای مقاله 60 مشاهده جزئیات و خرید
683 ریاضی
ریاضی محض
ریاضیات 40 مشاهده جزئیات و خرید
684 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل معادلات دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
685 ریاضی
الکترونیک نوری
کد مطلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
686 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ROR 60 مشاهده جزئیات و خرید
687 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
حذف نویز 100 مشاهده جزئیات و خرید
688 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
درس PDE 70 مشاهده جزئیات و خرید
689 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
چند پروژه محاسبات عددی 40 مشاهده جزئیات و خرید
690 ریاضی
ریاضی کاربردی
حل مسئله بهینه سازی چند معیاره به کمک الگوریتم تکاملی تعاملی 360 مشاهده جزئیات و خرید
691 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
افزایش سرعت اجرای برنامه 143 مشاهده جزئیات و خرید
692 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
رسم نمودارهای مورد نیاز در پایان نامه 60 مشاهده جزئیات و خرید
693 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل حدی معادله انتگرال- دیفرانسیل 130 مشاهده جزئیات و خرید
694 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
quadratic programming 81 مشاهده جزئیات و خرید
695 ریاضی
ریاضی کاربردی
برنامه نویسی متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
696 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ریشه یابی ب روش نیوتن و سایر روشها 120 مشاهده جزئیات و خرید
697 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادله گرمایی زیررادرنظربگیرید. 120 مشاهده جزئیات و خرید
698 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
معادله گرمایی زیررادرنظربگیرید. 110 مشاهده جزئیات و خرید
699 ریاضی
ریاضی کاربردی
حل معادله لاپلاس در فضای سه بعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
700 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل دستگاه غیر خطی و یرخی محاسبات 360 مشاهده جزئیات و خرید
701 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
ساختن hat function 70 مشاهده جزئیات و خرید
702 فایل توضیحات ریاضی
روش گوس سایدل و ژاکوبی 60 مشاهده جزئیات و خرید
703 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل معادلات انتگرال غیر خطی به روش بسل 30 مشاهده جزئیات و خرید
704 ریاضی
ریاضی محض
برنامه اي كه هر عدد اعشاري و صحيح را از مبناي دلخواه به مبناي دلخواه ببرد 40 مشاهده جزئیات و خرید
705 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
حل عددی معادلات انتگرال ولترا با موجک هار 240 مشاهده جزئیات و خرید
706 ریاضی
ریاضی کاربردی
درونیابی 60 مشاهده جزئیات و خرید
707 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
inpainting 300 مشاهده جزئیات و خرید
708 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
709 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
compressed sensing 80 مشاهده جزئیات و خرید
710 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
موجک هار 240 مشاهده جزئیات و خرید
711 ریاضی
ریاضی محض
فیزیک معادا 60 مشاهده جزئیات و خرید
712 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
مالی 90 مشاهده جزئیات و خرید
713 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
پهنه بندی دمایی با استفاده از مدل فازی 40 مشاهده جزئیات و خرید
714 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی محض
ارتقا کد نوشته شده با متلب با GUI 360 مشاهده جزئیات و خرید
715 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
Curve Fitting 80 مشاهده جزئیات و خرید
716 ریاضی
ریاضی محض
کومپایل کردن کدهای C در متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
717 فایل توضیحات ریاضی
ریاضی کاربردی
محاسبه وارون ماتریس 70 مشاهده جزئیات و خرید
718 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
داده گرافیکی متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
719 شیمی
شیمی فیزیک
matlab 50 مشاهده جزئیات و خرید
720 فایل توضیحات شیمی
شیمی کاربردی
رسم نمودار و ارائه كد متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
721 شیمی
Implict 156 مشاهده جزئیات و خرید
722 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
رسم نمودارها در matlab 80 مشاهده جزئیات و خرید
723 شیمی
نانوشیمی
تبدیل اطلاعات جی پی اس به مسافت و دسته بندی 120 مشاهده جزئیات و خرید
724 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
رسم نمودار 50 مشاهده جزئیات و خرید
725 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
کدنویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
726 فایل توضیحات شیمی
نانوشیمی
تشخیص بهترین مسیر حرکت در بین چند شهر 156 مشاهده جزئیات و خرید
727 شیمی
شیمی فیزیک
شیمی فیزیک 216 مشاهده جزئیات و خرید
728 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
فرمول سرعت 90 مشاهده جزئیات و خرید
729 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
Modelling and optimization of gliding arc discharge plasma reactor for methane and carbon dioxide conversion using hybrid artificial neural network—genetic algorithm technique 100 مشاهده جزئیات و خرید
730 فایل توضیحات شیمی
شیمی فیزیک
حل مسایل در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
731 فایل توضیحات شیمی
شیمی تجزیه
رسم نمودار grand plot 80 مشاهده جزئیات و خرید
732 فایل توضیحات صنایع
صنایع
بهینه سازی 50 مشاهده جزئیات و خرید
733 فایل توضیحات صنایع
صنایع
برنامه نويسي 195 مشاهده جزئیات و خرید
734 صنایع
صنایع
حل دستگاه معدلات غیر خطی بوسیله الگوریتم ابتکاریMathematica 240 مشاهده جزئیات و خرید
735 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
اعتبار سنجی مدل پیوستی با GAMS و کد نویسی و گرفتن خروجی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری 1200 مشاهده جزئیات و خرید
736 صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 90 مشاهده جزئیات و خرید
737 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تمرین 195 مشاهده جزئیات و خرید
738 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل مدل با الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
739 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل مدل با الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
740 فایل توضیحات صنایع
صنایع
توالی عملیات همراه با تعمیرات 1080 مشاهده جزئیات و خرید
741 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل معادله دیفرانسیل به صورت پارامتری 54 مشاهده جزئیات و خرید
742 فایل توضیحات صنایع
صنایع
نویز و استانداردسازی داده ها 110 مشاهده جزئیات و خرید
743 فایل توضیحات صنایع
صنایع
فروشنده دوره گرد 100 مشاهده جزئیات و خرید
744 صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
مدیریت سیستمها 130 مشاهده جزئیات و خرید
745 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تخصیص اسکله 540 مشاهده جزئیات و خرید
746 صنایع
صنایع
طبقه بندی و یافتن طبقه بهینه عملکرد 80 مشاهده جزئیات و خرید
747 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیاده سازی یک الگوریتم بهینه سازی غیر خطی با متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
748 صنایع
صنایع
متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
749 صنایع
صنایع
الگوریتم هارمونی چند هدفه ترکیبی یا بهبود یافته 336 مشاهده جزئیات و خرید
750 صنایع
صنایع
صف و سرویس 70 مشاهده جزئیات و خرید
751 صنایع
صنایع
آموزش 60 مشاهده جزئیات و خرید
752 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم sa 60 مشاهده جزئیات و خرید
753 صنایع
صنایع
سمینار 195 مشاهده جزئیات و خرید
754 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
بهینه سازی هزینه-کیفیت-زمان با استفاده از الگوریتم PSO 264 مشاهده جزئیات و خرید
755 صنایع
صنایع
فلوچارت 221 مشاهده جزئیات و خرید
756 فایل توضیحات صنایع
صنایع
توسعه مدل در زنجیره تامین 72 مشاهده جزئیات و خرید
757 فایل توضیحات صنایع
صنایع
طبقه بندی ABC موجودی 360 مشاهده جزئیات و خرید
758 صنایع
صنایع
پایان نامه رشته صنایع 40 مشاهده جزئیات و خرید
759 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زنجيره تأمين - 480 مشاهده جزئیات و خرید
760 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل نامعادله 130 مشاهده جزئیات و خرید
761 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
برنامه نويسي مساله ي داخل مقاله 600 مشاهده جزئیات و خرید
762 صنایع
صنایع
الگوریتم PSO 195 مشاهده جزئیات و خرید
763 فایل توضیحات صنایع
صنایع
موجودی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
764 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
انجام پروژه با دو الگوریتم MOPSO , SA 1200 مشاهده جزئیات و خرید
765 فایل توضیحات صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
حل یک مدل برنامه ریزی خطی با الگوریتم ژنتیک 720 مشاهده جزئیات و خرید
766 صنایع
صنایع
کد نویسی با متلب برای مقاله از ژورنالی معتبر 600 مشاهده جزئیات و خرید
767 صنایع
صنایع
پیش بینی قیمت برق 110 مشاهده جزئیات و خرید
768 صنایع
صنایع
ُسفارش 840 مشاهده جزئیات و خرید
769 فایل توضیحات صنایع
صنایع
محاسبه میانگین متحرک 80 مشاهده جزئیات و خرید
770 صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
شبیه سازی انتقال بین بخشی در زنچیره تامین 40 مشاهده جزئیات و خرید
771 فایل توضیحات صنایع
صنایع
نوشتن یک الگوریتم برای پیدا کردن یک عدد 70 مشاهده جزئیات و خرید
772 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 480 مشاهده جزئیات و خرید
773 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 480 مشاهده جزئیات و خرید
774 فایل توضیحات صنایع
صنایع
درخواست حل 960 مشاهده جزئیات و خرید
775 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مدل ریاضی بهینه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
776 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مدل برنامه ریزی خطی 300 مشاهده جزئیات و خرید
777 فایل توضیحات صنایع
صنایع
طراحی سیستم های صنعتی 195 مشاهده جزئیات و خرید
778 فایل توضیحات صنایع
صنایع
coding 40 مشاهده جزئیات و خرید
779 صنایع
صنایع
ارایه مدل ریاضی برای بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
780 فایل توضیحات صنایع
صنایع
ga , fuzzy 195 مشاهده جزئیات و خرید
781 صنایع
صنایع
درخواست کدمتلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
782 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 110 مشاهده جزئیات و خرید
783 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مکان یابی دستگاههای خودپرداز بانکها 300 مشاهده جزئیات و خرید
784 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پروژه متلب پایان نامه ارشد 960 مشاهده جزئیات و خرید
785 فایل توضیحات صنایع
صنایع
MCDM 420 مشاهده جزئیات و خرید
786 فایل توضیحات صنایع
صنایع
matlab 195 مشاهده جزئیات و خرید
787 صنایع
مشتق گیری توسط نرم افزار 50 مشاهده جزئیات و خرید
788 صنایع
صنایع
الگوريتم ژنتيك 110 مشاهده جزئیات و خرید
789 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تئوری صف 90 مشاهده جزئیات و خرید
790 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی جریان کارگاهی انعطاف پذیر با هدف کمینه سازی امید ریاضی تعداد کارهای دارای دیرکرد 1020 مشاهده جزئیات و خرید
791 صنایع
صنایع
شبکه عصبی فازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
792 فایل توضیحات صنایع
صنایع
کد نویسی معادله با مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
793 فایل توضیحات صنایع
مدیریت نو وفناوری
طراحی سیستم پیش بینی فروش 195 مشاهده جزئیات و خرید
794 فایل توضیحات صنایع
صنایع
خطوط سه بعدی 70 مشاهده جزئیات و خرید
795 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انجام کد متلب الگوریتم کرم شب تاب برای مسئله زمان بندی پروژه 1200 مشاهده جزئیات و خرید
796 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پروژه متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
797 صنایع
صنایع
بهينه سازي سبد سهام با استفاده از الگوريتم ژنتيك 300 مشاهده جزئیات و خرید
798 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک 720 مشاهده جزئیات و خرید
799 صنایع
صنایع
مکانیابی تسهیلات-طراحی شبکه 240 مشاهده جزئیات و خرید
800 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم فرا ابتکاری 130 مشاهده جزئیات و خرید
801 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مسئله زمان بندی امتحانات 264 مشاهده جزئیات و خرید
802 فایل توضیحات صنایع
صنایع
برنامه نویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
803 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پردازش تصویر 420 مشاهده جزئیات و خرید
804 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پیش بینی 195 مشاهده جزئیات و خرید
805 فایل توضیحات صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
کد کردن الگوریتم حل مسئله MST(Minimum Spanning Tree) 182 مشاهده جزئیات و خرید
806 فایل توضیحات صنایع
صنایع
حل مساله ی کنترل موجودی با الگوریتم ترکیبی SAو GA 1200 مشاهده جزئیات و خرید
807 فایل توضیحات صنایع
صنایع
دسته بندی 360 مشاهده جزئیات و خرید
808 فایل توضیحات صنایع
صنایع
لجستیک معکوس 480 مشاهده جزئیات و خرید
809 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچگان 900 مشاهده جزئیات و خرید
810 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انتخاب و بهینه سازی سبد سهام به روش جستجوی فاخته 1080 مشاهده جزئیات و خرید
811 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
812 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
پردازش تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
813 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
زمان انتظار سرویس بیمار 130 مشاهده جزئیات و خرید
814 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مکانیابی سلسله مراتبی 264 مشاهده جزئیات و خرید
815 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه با GA و SA 240 مشاهده جزئیات و خرید
816 فایل توضیحات صنایع
صنایع
توزیع آماری 90 مشاهده جزئیات و خرید
817 فایل توضیحات صنایع
صنایع
انجام پروژه رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید-الگوریتم FA 169 مشاهده جزئیات و خرید
818 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه چندهدفه با محدودیت منابع چند حالته و قابلیت انقطاع فعالیت ها 1200 مشاهده جزئیات و خرید
819 فایل توضیحات صنایع
صنایع
تلفیق برنامه ریزی تولید و نگهداری تعمیرات 143 مشاهده جزئیات و خرید
820 صنایع
صنایع
برنامه نویسی الگوریتم ژنتیک با نرم افزار متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
821 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک و الگوریتم انبوه ذرات 720 مشاهده جزئیات و خرید
822 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مسأله چند هدفه 600 مشاهده جزئیات و خرید
823 فایل توضیحات صنایع
صنایع
مقادیر حداقل و حداکثر از اعداد ذخیره شده در بردار A را با ذکر موقعیت چاپ نماید 45 مشاهده جزئیات و خرید
824 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پیش‌بینی نرخ ارز در ایران بر مبنای مدل پولی ترکیبی (HM) با استفاده از روشهای شبکه عصبی مصنوعی (ANN) مبتنی بر الگوریتم ژنتیک(GA) و الگوریتم ذرات انبوه (PSO) 182 مشاهده جزئیات و خرید
825 صنایع
صنایع
پردازش تصویر 130 مشاهده جزئیات و خرید
826 فایل توضیحات صنایع
صنایع
بهینه سازی مدل های دو سطحی Bilevel 600 مشاهده جزئیات و خرید
827 صنایع
صنایع
Set Covering problem 420 مشاهده جزئیات و خرید
828 فایل توضیحات صنایع
صنایع
بهینه سازی با pso 60 مشاهده جزئیات و خرید
829 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
زمان بندی 480 مشاهده جزئیات و خرید
830 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم ژنتیک با متلب - پروژه زمانبندی 840 مشاهده جزئیات و خرید
831 صنایع
صنایع
مدل سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
832 صنایع
صنایع
simple hub problem 110 مشاهده جزئیات و خرید
833 صنایع
صنایع
دو مقاله در زمینه های هوش مصنوعی و مالیات 300 مشاهده جزئیات و خرید
834 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه با GA و SA 360 مشاهده جزئیات و خرید
835 صنایع
صنایع
پیش بینی قیمت سهام به وسیله شبکه عصبی مصنوعی 300 مشاهده جزئیات و خرید
836 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه با GA و SA 195 مشاهده جزئیات و خرید
837 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم زمانبدی شاخه و حد با هدف کاهش تاخیر lmax 240 مشاهده جزئیات و خرید
838 فایل توضیحات صنایع
صنایع
كدنويسي الگوريتمهاي TS، GA، PSO، ACO 40 مشاهده جزئیات و خرید
839 صنایع
صنایع
فورکست 195 مشاهده جزئیات و خرید
840 صنایع
صنایع
تعيين قيمت اپارتمان 40 مشاهده جزئیات و خرید
841 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم pso 600 مشاهده جزئیات و خرید
842 صنایع
صنایع
پیش بینی 300 مشاهده جزئیات و خرید
843 فایل توضیحات صنایع
صنایع
کد نویسی الگوریتم ژنتیک برای مساله انتخاب پارکینگ از بین مکان های کاندید 156 مشاهده جزئیات و خرید
844 فایل توضیحات صنایع
مهندسی لجستیک وزنجیره تامین
سيستم هاي هوشمند ترافيك 195 مشاهده جزئیات و خرید
845 فایل توضیحات صنایع
صنایع
Set Covering Problem 1200 مشاهده جزئیات و خرید
846 فایل توضیحات صنایع
مدیریت سیستم و بهره وری
الگوریتم ژنتیک در کنترل موجودی 660 مشاهده جزئیات و خرید
847 صنایع
صنایع
ماشین بردار پشتیبان+الگوریتم کلونی مورچگان 130 مشاهده جزئیات و خرید
848 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پروژه matlab 40 مشاهده جزئیات و خرید
849 فایل توضیحات صنایع
صنایع
قابلیت اطمینان 195 مشاهده جزئیات و خرید
850 فایل توضیحات صنایع
صنایع
زمانبندی پروژه چندهدفه با محدودیت منابع چند حالته و قابلیت انقطاع فعالیت ها 1020 مشاهده جزئیات و خرید
851 صنایع
صنایع
سیستم صف و NAGA 2 600 مشاهده جزئیات و خرید
852 فایل توضیحات صنایع
صنایع
الگوریتم شبیه سازی تبرید 195 مشاهده جزئیات و خرید
853 صنایع
صنایع
پاور آموزش نرم افزار متلب 72 مشاهده جزئیات و خرید
854 فایل توضیحات صنایع
صنایع
پردازش تصویر دیجیتال 264 مشاهده جزئیات و خرید
855 عمران
مدیریت منابع آب
افزایش تفکیک مکانی 40 مشاهده جزئیات و خرید
856 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام 4 معادله در برنامه متلب و رسم نمودار و جواب آن 80 مشاهده جزئیات و خرید
857 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
تعیین سرعت سطحی آب با پردازش تصویز 169 مشاهده جزئیات و خرید
858 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
بهینه سازی دو تابع 80 مشاهده جزئیات و خرید
859 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
بهینه سازی 480 مشاهده جزئیات و خرید
860 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
نوشتن برنامه و گرفتن نمودار 60 مشاهده جزئیات و خرید
861 عمران
مدیریت ساخت
پروژه متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
862 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل خرپای دو بعدی با سه عضو 50 مشاهده جزئیات و خرید
863 فایل توضیحات عمران
زلزله
الاستیسیته 50 مشاهده جزئیات و خرید
864 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
خاک های نیمه اشباع 195 مشاهده جزئیات و خرید
865 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
پردازش تصاویر ماهواره ای 480 مشاهده جزئیات و خرید
866 عمران
مدیریت ساخت
حل مسئله با استفاده از روش درونیابی لاگرانژ 120 مشاهده جزئیات و خرید
867 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی مقاطع بتنی تونل 221 مشاهده جزئیات و خرید
868 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه مطلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
869 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک 70 مشاهده جزئیات و خرید
870 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل به روش عددي 80 مشاهده جزئیات و خرید
871 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
توسعه مدلی جهت تخصیص بهینه منابع 480 مشاهده جزئیات و خرید
872 فایل توضیحات عمران
زلزله
بهینه سازی با نرم افزار مطلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
873 فایل توضیحات عمران
زلزله
الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
874 فایل توضیحات عمران
زلزله
پیش بینی شاخص های دوام بتن 90 مشاهده جزئیات و خرید
875 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
پیش بینی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان وشبکه های عصبی -فازی و برنامه ریزی بیان ژن 195 مشاهده جزئیات و خرید
876 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله ریاضی با استفاده از زنجیره مارکوف_الگوریتم NVE مونت کارلو 240 مشاهده جزئیات و خرید
877 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
شبیه سازی انتقال آلودگی در خاک 130 مشاهده جزئیات و خرید
878 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی 90 مشاهده جزئیات و خرید
879 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
کانتور پخش آلودگی 120 مشاهده جزئیات و خرید
880 فایل توضیحات عمران
زلزله
پانوراما 156 مشاهده جزئیات و خرید
881 فایل توضیحات عمران
آنالوگ
پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی زئولیت با استفاده از روش منطق فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
882 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله ضمیمه شده 50 مشاهده جزئیات و خرید
883 فایل توضیحات عمران
زلزله
کد نویسی ماتریس سختی 90 مشاهده جزئیات و خرید
884 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
فایل با پسوند nc 240 مشاهده جزئیات و خرید
885 فایل توضیحات عمران
زلزله
روش ذوزنقه ای 60 مشاهده جزئیات و خرید
886 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
مدلسازی طول بهینه دایوره آب بند سد کرخه با استفاده از شبکه عصبی 195 مشاهده جزئیات و خرید
887 عمران
محیط زیست
بهینه سازی تابع گویا با الگوریتم های فرا ابتکاری 70 مشاهده جزئیات و خرید
888 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
متلب GUI 240 مشاهده جزئیات و خرید
889 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
برنامه نویسی متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
890 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
مش بندی 80 مشاهده جزئیات و خرید
891 فایل توضیحات عمران
زلزله
Neural network based inverse kinematics solution for trajectory tracking of a robotic arm 234 مشاهده جزئیات و خرید
892 عمران
رشد افقي شهر 156 مشاهده جزئیات و خرید
893 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
میان یابی 50 مشاهده جزئیات و خرید
894 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدروگراف خروجی 50 مشاهده جزئیات و خرید
895 عمران
زلزله
اسموتینگ نمودار 60 مشاهده جزئیات و خرید
896 فایل توضیحات عمران
زلزله
انتگرال 50 مشاهده جزئیات و خرید
897 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
انتخاب بهترین تابع برای حل مسئله موج 360 مشاهده جزئیات و خرید
898 عمران
زلزله
استخراج ویژگی های بافت از تصویر اپتیک 195 مشاهده جزئیات و خرید
899 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حرکت دو صفحه در سیال با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
900 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
هیدرولیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
901 فایل توضیحات عمران
زلزله
بهینه سازی گسسته 110 مشاهده جزئیات و خرید
902 فایل توضیحات عمران
زلزله
ارشد عمران-سازه های هیدرولیکی‎ 240 مشاهده جزئیات و خرید
903 عمران
زلزله
ارزیابی پاسخ سیستم یک درجه ازاد 130 مشاهده جزئیات و خرید
904 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدروگراف خروجی زیرسطح 60 مشاهده جزئیات و خرید
905 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
تعیین یک معادله غیر خطی برای داده های آزمایشگاهی 80 مشاهده جزئیات و خرید
906 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل کامل 19 تمرین ریاضی مهندسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
907 فایل توضیحات عمران
زلزله
الگوریتم ژنتیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
908 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل غیرارتجاعی سازه ها 234 مشاهده جزئیات و خرید
909 عمران
زلزله
مقاله پردازش تصویر 143 مشاهده جزئیات و خرید
910 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
درخواست کد متلب حل معادله مشتقات جزیی دو بعدی به روش ضمنی (ایمپیلیسیت) با کمک روش ADI 169 مشاهده جزئیات و خرید
911 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
lمیان یابی 50 مشاهده جزئیات و خرید
912 عمران
زلزله
بهینه سازی مبتنی بر قابلیت اعتماد 40 مشاهده جزئیات و خرید
913 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
طراحی بند گابیونی 110 مشاهده جزئیات و خرید
914 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
داده های جدول اکسل 300 مشاهده جزئیات و خرید
915 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام پروژه به روش SA 110 مشاهده جزئیات و خرید
916 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
پروژه با fem 360 مشاهده جزئیات و خرید
917 عمران
زلزله
محاسبه تنشهای اصلی و جهتهای آنها و تنش برشی 100 مشاهده جزئیات و خرید
918 عمران
ژوتکنیک
برنامه اجزا محدود 156 مشاهده جزئیات و خرید
919 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
تمرین در زمینه منطق فازی 143 مشاهده جزئیات و خرید
920 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه مطلب براي محاسبات عددي 80 مشاهده جزئیات و خرید
921 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
برنامه نویسی متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
922 عمران
مدیریت ساخت
برنامه نويسى 50 مشاهده جزئیات و خرید
923 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
using CDF and TDF and Guassian capula 300 مشاهده جزئیات و خرید
924 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
فرمول نویسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
925 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
المان مستطیلی 8 گره ای با ورودی از exel 40 مشاهده جزئیات و خرید
926 فایل توضیحات عمران
زلزله
تخمین میزان استفاده از مواد کاهنده آب 40 مشاهده جزئیات و خرید
927 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
حل تمرين درس آمار به وسيله متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
928 فایل توضیحات عمران
زلزله
چند برنامه کوتاه 80 مشاهده جزئیات و خرید
929 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
اصلاح و بهبود یک مدل خاکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
930 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه محاسبات عددی 80 مشاهده جزئیات و خرید
931 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم غیرخطی 60 مشاهده جزئیات و خرید
932 فایل توضیحات عمران
زلزله
ضرایب لاگرانژ 264 مشاهده جزئیات و خرید
933 عمران
ژوتکنیک
اعداد متحابه 70 مشاهده جزئیات و خرید
934 عمران
زلزله
سری و انتگرال فوریه 70 مشاهده جزئیات و خرید
935 عمران
زلزله
تحلیل یک قاب با نرم افزار متلب 360 مشاهده جزئیات و خرید
936 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی قطعات بتنی تونل 480 مشاهده جزئیات و خرید
937 عمران
ژوتکنیک
تعیین ضریب نفوذ پذیری خاک 110 مشاهده جزئیات و خرید
938 عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
حل ماترس n*n 60 مشاهده جزئیات و خرید
939 فایل توضیحات عمران
زلزله
خرپا 80 مشاهده جزئیات و خرید
940 فایل توضیحات عمران
زلزله
متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
941 عمران
مدیریت ساخت
محاسبه زاویه پنل خورشیدی 70 مشاهده جزئیات و خرید
942 فایل توضیحات عمران
زلزله
اموزش انفیس 40 مشاهده جزئیات و خرید
943 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بهینه سازی چنذ هدفه با NSGA-II 221 مشاهده جزئیات و خرید
944 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
فلوچارت حل تمرین 50 مشاهده جزئیات و خرید
945 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
انجام پروژه متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
946 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل المان cst با متلب و توضیح کامل کدها و مدل کردن در برنامه آباکوس 208 مشاهده جزئیات و خرید
947 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
حل مساله ی خرپا با جزای محدود 80 مشاهده جزئیات و خرید
948 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی چندهدفه 156 مشاهده جزئیات و خرید
949 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل دترمینان ماتریس 70 مشاهده جزئیات و خرید
950 فایل توضیحات عمران
زلزله
حل مساله با متلب درس کنترل سازه 130 مشاهده جزئیات و خرید
951 فایل توضیحات عمران
زلزله
پیدا کردن باقیمانده توابع تبدیل 90 مشاهده جزئیات و خرید
952 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
گسسته سازی عددی 264 مشاهده جزئیات و خرید
953 فایل توضیحات عمران
زلزله
رگرسیون گرفتن از فرمول با متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
954 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی توسط الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
955 فایل توضیحات عمران
زلزله
محاسبات عددی 70 مشاهده جزئیات و خرید
956 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
پیش بینی هزینه پروژه جدید از طریق شبکه عصبی مصنوعی ANN با بهره گیری از اطلاعات پروژه های حاضر 50 مشاهده جزئیات و خرید
957 فایل توضیحات عمران
زلزله
انجام پروژه محاسبات عددی ترم 4 عمران 100 مشاهده جزئیات و خرید
958 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه محاسبات عددى در متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
959 عمران
زلزله
حل یک مثال و بدست آوردن جوابهای آن بوسیله MLP 110 مشاهده جزئیات و خرید
960 فایل توضیحات عمران
زلزله
مدل سازی و بهینه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
961 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
انجام پروژه متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
962 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
برنامه ی تبدیلات کانفرمال و افاین 50 مشاهده جزئیات و خرید
963 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
مقدار ویژه ماتریس و نیوتن رافسان 110 مشاهده جزئیات و خرید
964 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
شبکه عصبی فازی تطبیقی 156 مشاهده جزئیات و خرید
965 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی چندهدفه پروژه با محدودیت منابع در مدل زنجیره بحرانی با الگوریتم PSO 600 مشاهده جزئیات و خرید
966 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بهینه سازی با استفاده از PSO 195 مشاهده جزئیات و خرید
967 فایل توضیحات عمران
زلزله
پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی زئولیت با استفاده از روش منطق فازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
968 فایل توضیحات عمران
زلزله
دینامیک سازه و زلزله 90 مشاهده جزئیات و خرید
969 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
سنجش از دور - Change Detection 1200 مشاهده جزئیات و خرید
970 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
بهینه سازی غیرخطی مقید 120 مشاهده جزئیات و خرید
971 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بهینه کردن مساحت حیاط ذوزنقه ای با GA 50 مشاهده جزئیات و خرید
972 فایل توضیحات عمران
زلزله
رسم تابع سری فوریه به ازای مقدار مشخص t و رسم منحنی آن 50 مشاهده جزئیات و خرید
973 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
درس اجزا محدود 80 مشاهده جزئیات و خرید
974 عمران
زلزله
تغییر تابع هدف برای دو الگوریتم 80 مشاهده جزئیات و خرید
975 عمران
زلزله
اماري ( جاگذاري حالات ) 50 مشاهده جزئیات و خرید
976 عمران
زلزله
پایداری سازه ها 40 مشاهده جزئیات و خرید
977 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
تحلیل خرپا 130 مشاهده جزئیات و خرید
978 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
ضربه قوچ 70 مشاهده جزئیات و خرید
979 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
هیدرولیک محاسباتی 100 مشاهده جزئیات و خرید
980 فایل توضیحات عمران
زلزله
FEM 1200 مشاهده جزئیات و خرید
981 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل مسئله درس ریاضی مهندسی پیشرفته 50 مشاهده جزئیات و خرید
982 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
کد مونت کارلو 240 مشاهده جزئیات و خرید
983 فایل توضیحات عمران
زلزله
بهینه سازی مهاربند با استفاده از الگوریتم ژنتیک 300 مشاهده جزئیات و خرید
984 عمران
طیف فوریه 100 مشاهده جزئیات و خرید
985 عمران
ژوتکنیک
عمران 130 مشاهده جزئیات و خرید
986 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل ماتریسی قاب دوبعدی 120 مشاهده جزئیات و خرید
987 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
Develop a function to analyse weather report 960 مشاهده جزئیات و خرید
988 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله لاپلاس برای مخزن 360 مشاهده جزئیات و خرید
989 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
k-means و Fuzzy c-means 60 مشاهده جزئیات و خرید
990 فایل توضیحات عمران
زلزله
الاستیسیته 182 مشاهده جزئیات و خرید
991 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
پیش بینی ظرفیت باربری شمع بوسیله تعداد ضربات چکش 300 مشاهده جزئیات و خرید
992 فایل توضیحات عمران
زلزله
رفع خطا در انفیس 70 مشاهده جزئیات و خرید
993 فایل توضیحات عمران
زلزله
تمرین کلاسی 70 مشاهده جزئیات و خرید
994 عمران
زلزله
اموزش شبکه عصبی فازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
995 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
شبکه بندی و حل معادله به روش تفاضل محدود 100 مشاهده جزئیات و خرید
996 عمران
زلزله
پروژه محاسبه نمره ی کلاسی 50 مشاهده جزئیات و خرید
997 فایل توضیحات عمران
محیط زیست
انجام پروژه شبکه عصبی‎‎‎‎‎‎‎ 480 مشاهده جزئیات و خرید
998 فایل توضیحات عمران
زلزله
رسم سری فوریه 50 مشاهده جزئیات و خرید
999 فایل توضیحات عمران
زلزله
پردازش سری فوریه رکورد زلزله 40 مشاهده جزئیات و خرید
1000 عمران
زلزله
پروژه ی تحلیل ماتریسی خرپا 72 مشاهده جزئیات و خرید
1001 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
محاسبه بارش سالانه 480 مشاهده جزئیات و خرید
1002 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
خواندن اطلاعات از یک فایل تکست حجیم 70 مشاهده جزئیات و خرید
1003 فایل توضیحات عمران
زلزله
تحلیل کامل خرپای سه بعدی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1004 فایل توضیحات عمران
زلزله
اموزش انفیس 80 مشاهده جزئیات و خرید
1005 فایل توضیحات عمران
زلزله
ترسیم اشکال هندسی در متلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
1006 عمران
زلزله
الاسیسیته 80 مشاهده جزئیات و خرید
1007 عمران
راه ترابری
پیش بینی شدت تصادفات با استفاده از anfis 100 مشاهده جزئیات و خرید
1008 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
حل معادله چهار مجهولي 90 مشاهده جزئیات و خرید
1009 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
چند برنامه کوتاه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1010 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
حل مسئله 60 مشاهده جزئیات و خرید
1011 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
Mode of transport 70 مشاهده جزئیات و خرید
1012 عمران
زلزله
تحلیل خرپا 90 مشاهده جزئیات و خرید
1013 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
واریانس و میانگین اندازه گیری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1014 فایل توضیحات عمران
زلزله
محاسبه ماکزیمم ومینیمم تنش از فایل متنی پیوست 70 مشاهده جزئیات و خرید
1015 فایل توضیحات عمران
روشهای عددی حل معادله حرکت دینامیکی سازه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1016 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
نوشتن کد متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1017 فایل توضیحات عمران
زلزله
مکانیک محاسباتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1018 عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
الگوریتم ژنتیک چند هدفه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1019 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
آنالیز کیفیت آب 120 مشاهده جزئیات و خرید
1020 عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
ایجاد الگوریتم 50 مشاهده جزئیات و خرید
1021 عمران
زلزله
پیش بینی داده ها 780 مشاهده جزئیات و خرید
1022 عمران
راه ترابری
آنالیز حساسیت 195 مشاهده جزئیات و خرید
1023 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
بازنویسی کد 50 مشاهده جزئیات و خرید
1024 عمران
زلزله
تحلیل خرپا 80 مشاهده جزئیات و خرید
1025 عمران
ژوتکنیک
محاسبه سختی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1026 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
الگوریتم ژنتیک باینری 60 مشاهده جزئیات و خرید
1027 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
پروژه دانشگاهی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1028 عمران
ژوتکنیک
بهینه یابی ارایش ژئوگرید ها در شیروانی های خاکی با استفاده از بهترین مدل بهینه یابی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1029 فایل توضیحات عمران
زلزله
مونت کارلو 264 مشاهده جزئیات و خرید
1030 فایل توضیحات عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
شبیه سازی شبکه توزیع آب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1031 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
سوال مهندسي عمران 80 مشاهده جزئیات و خرید
1032 عمران
زلزله
بررسی میراگر جرمی غیر فعال در کنترل ارتعاش سازه 420 مشاهده جزئیات و خرید
1033 فایل توضیحات عمران
زلزله
تابو سرچ 240 مشاهده جزئیات و خرید
1034 فایل توضیحات عمران
زلزله
چند برنامه کوتاه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1035 عمران
زلزله
حل ماتریسی 4 معادله 4 مجهول 70 مشاهده جزئیات و خرید
1036 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
پروژه برنامه نویسی متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1037 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
ماشین بردار پشتیبان 130 مشاهده جزئیات و خرید
1038 فایل توضیحات عمران
زلزله
جدول را به عنوان خروجی متلب میخواهم 90 مشاهده جزئیات و خرید
1039 فایل توضیحات عمران
زلزله
پروژه کاربرد کامپیوتر 70 مشاهده جزئیات و خرید
1040 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
پردازش فیلم ترافیک 60 مشاهده جزئیات و خرید
1041 عمران
محیط زیست
آلودگی هوا 130 مشاهده جزئیات و خرید
1042 فایل توضیحات عمران
زلزله
چند برنامه کوتاه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1043 عمران
ژوتکنیک
درون یابی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1044 عمران
مدیریت منابع آب
لینک نرم افزار hec-hms با matlab 247 مشاهده جزئیات و خرید
1045 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
مسئله تخصیص تعمیم یافته 360 مشاهده جزئیات و خرید
1046 فایل توضیحات عمران
مدیریت منابع آب
خوشه بندی با k-means,FCM,SOM 143 مشاهده جزئیات و خرید
1047 فایل توضیحات عمران
مدیریت ساخت
متلب چیدمان تسهیلات در کاگاه های عمرانی با الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
1048 عمران
محیط زیست
حل معادله لاپلاس 45 مشاهده جزئیات و خرید
1049 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
کد نویسی معادله 120 مشاهده جزئیات و خرید
1050 عمران
زلزله
رسم طیف پاسخ 130 مشاهده جزئیات و خرید
1051 فایل توضیحات عمران
سازه بنادر و سازهای دریایی
روش اجرا محدود 130 مشاهده جزئیات و خرید
1052 فایل توضیحات عمران
زلزله
GUI دریافت و باز کردن تصویر 50 مشاهده جزئیات و خرید
1053 فایل توضیحات عمران
راه ترابری
بهینه سازی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1054 عمران
آب و سازهای هیدرولیکی
کدنویسی روابط طراحی مخزن 130 مشاهده جزئیات و خرید
1055 عمران
زلزله
حل یک المان LCT ‌( بدست آوردن ماتریس سختی و انتقال بار)روش اجزا محدود 195 مشاهده جزئیات و خرید
1056 فایل توضیحات عمران
زلزله
ریاضی مهندسی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1057 عمران
زلزله
پروزه اجزا محدود 420 مشاهده جزئیات و خرید
1058 عمران
مدیریت ساخت
بهینه سازی جانمایی تسهیلات کارگاهی با الگوریتم رقابت استعماری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1059 فایل توضیحات عمران
ژوتکنیک
بهینه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1060 عمران
ژوتکنیک
بهينه سازي 110 مشاهده جزئیات و خرید
1061 فایل توضیحات قدرت
سیستم
soft starter 240 مشاهده جزئیات و خرید
1062 قدرت
سیستم
طراحی یک راکتور متغیر برای متعادل سازی بار و حذف هارمونیک ها 195 مشاهده جزئیات و خرید
1063 فایل توضیحات قدرت
سیستم
قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1064 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبيه سازي 40 مشاهده جزئیات و خرید
1065 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
Wide-Speed-Range Operation ofDTC-Based PMSM Drive System Using MTPF Contro 240 مشاهده جزئیات و خرید
1066 قدرت
الکترونیک قدرت
مبدل فوروارد 90 مشاهده جزئیات و خرید
1067 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ادغام یک خازن فوق العاده و بازیاب دینامیکی ولتاژ، برای طراحی و بهبود کیفیت توان (power quality ) شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1068 قدرت
سیستم
Smart grids 120 مشاهده جزئیات و خرید
1069 قدرت
پیل سوختی اکسید جامد 264 مشاهده جزئیات و خرید
1070 قدرت
سیستم
پروژه متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
1071 قدرت
سیستم
بررسی شبیه سازی محدود کنند های جریان اتصال کوتاه در سیستم های قدرت باکد متلب 143 مشاهده جزئیات و خرید
1072 قدرت
حفاظت
سیمولینک حفاظت 70 مشاهده جزئیات و خرید
1073 قدرت
سیستم
پخش بار اقتصادی بادر نظر گرفتن واحد بادی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1074 قدرت
سیستم
شبیه سازی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1075 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1076 قدرت
الکترونیک قدرت
پخش بار 60 مشاهده جزئیات و خرید
1077 قدرت
سیستم
دستورات متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1078 فایل توضیحات قدرت
سیستم
دینامیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
1079 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
سفارش شبیه سازی 540 مشاهده جزئیات و خرید
1080 فایل توضیحات قدرت
سیستم
حل مدار rlc 80 مشاهده جزئیات و خرید
1081 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
An effective heuristic for combined heat-and-power production planning with power ramp constraints 360 مشاهده جزئیات و خرید
1082 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنرل مدرن(شبیه سازی متلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
1083 فایل توضیحات قدرت
سیستم
shunt active filter modeling 90 مشاهده جزئیات و خرید
1084 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رسم تصاویر و جدول 600 مشاهده جزئیات و خرید
1085 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان مناسب ریکلوزرها در شبکه های فشار متوسط 480 مشاهده جزئیات و خرید
1086 فایل توضیحات قدرت
سیستم
A Combination of Shunt Hybrid Power Filter and Thyristor-Controlled Reactor for Power Quality 156 مشاهده جزئیات و خرید
1087 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1088 فایل توضیحات قدرت
سیستم
اغتشاشات کیفیت توان و تبدیل موجک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1089 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ابررسانا 110 مشاهده جزئیات و خرید
1090 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس تئوری جامع ماشین 120 مشاهده جزئیات و خرید
1091 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Comparison of RF power sensor calibration using a vector network analyzer and a direct transfer system 720 مشاهده جزئیات و خرید
1092 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله 40 مشاهده جزئیات و خرید
1093 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل برداری 247 مشاهده جزئیات و خرید
1094 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سری فوریه و توزیع یکنواخت گوسی 63 مشاهده جزئیات و خرید
1095 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انتخاب یک سیستم واقعی با تابع تبدیل درجه (مثل پاندول یا جرم و فنر) 100 مشاهده جزئیات و خرید
1096 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انرژی باد 195 مشاهده جزئیات و خرید
1097 قدرت
سیستم
پروژه بررسي حالات گذرا 40 مشاهده جزئیات و خرید
1098 قدرت
سیستم
جایابی DG 264 مشاهده جزئیات و خرید
1099 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ردیابی نقطه توان ماکزیمم با استفاده از یک مبدل بوست دوگانه در سیستم های فتوولتائیک 540 مشاهده جزئیات و خرید
1100 فایل توضیحات قدرت
سیستم
MATLAB/Simulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances 420 مشاهده جزئیات و خرید
1101 قدرت
ماشین درایو
کنترل سرعت موتور القایی با اینورتر منبع جریانی پنج سطح 221 مشاهده جزئیات و خرید
1102 قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله در برنامه گمز 195 مشاهده جزئیات و خرید
1103 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Power Quality Impact of Grid-Connected Photovoltaic Generation System in Distribution Networks 420 مشاهده جزئیات و خرید
1104 فایل توضیحات قدرت
سیستم
هماهنگی رله اضافه جریان با الگوریتم pso 480 مشاهده جزئیات و خرید
1105 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کانوولوشن 40 مشاهده جزئیات و خرید
1106 فایل توضیحات قدرت
سیستم
DFIG 240 مشاهده جزئیات و خرید
1107 قدرت
سیستم
محاسبه ماتریس 70 مشاهده جزئیات و خرید
1108 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه شبیه سازی کنترل مقاوم 234 مشاهده جزئیات و خرید
1109 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
انجام دو تمرین یررسی سیستم قدرت 80 مشاهده جزئیات و خرید
1110 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
الگوریتم پیشنهادی کنترل مقاوم غیر خطی توزیع شده در ریزشبکه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1111 فایل توضیحات قدرت
آنالوگ
ماژول پخش بار با در نظر گرفتن اتوبوستر 100 مشاهده جزئیات و خرید
1112 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی مدار فوق در سیمولینگ متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1113 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبيه سازي در محيط سيمولينك 195 مشاهده جزئیات و خرید
1114 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Simulation of Interwire Short Circuits in Transformer Windings by Means of Simulink MATLABSimulation of Interwire Short Circuits in Transformer Windings by Means of Simulink MATLAB 480 مشاهده جزئیات و خرید
1115 قدرت
عایق فشار قوی
جریان ها های هججومی در ترانسفورماتورهای قددرت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1116 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
Teaching of Simulation an Adjustable Speed Drive of Induction Motor Using MATLAB/Simulink in Advanced Electrical Machine Laboratory 240 مشاهده جزئیات و خرید
1117 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ژنتیک و PSO 40 مشاهده جزئیات و خرید
1118 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبيه سازي 40 مشاهده جزئیات و خرید
1119 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
DFIG 40 مشاهده جزئیات و خرید
1120 فایل توضیحات قدرت
سیستم
A robust PSSs design using PSO in a multi-machine environment 420 مشاهده جزئیات و خرید
1121 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
sssc 195 مشاهده جزئیات و خرید
1122 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مدل دینامیکی و کنترل نیروگاه بادی با سیستم ذخیره ساز انرژی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1123 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیستم فتو ولتاییک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1124 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار به روش جاروب رفت و برگشت برای مدل های مختلف بار 70 مشاهده جزئیات و خرید
1125 قدرت
عایق فشار قوی
m.fileهای یک شبکه عصبی هاپفیلدرابنویسید بطوری که الگو های زیر را ذخیره کند 80 مشاهده جزئیات و خرید
1126 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ردیابی حداکثر توان فتوولتاییک با الگوریتم هدایت افزایشی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1127 قدرت
الکترونیک قدرت
ماشینهای سنکرون 80 مشاهده جزئیات و خرید
1128 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله تحت متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1129 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی مقاله ارسالی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1130 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
توضیحات در عکس 420 مشاهده جزئیات و خرید
1131 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی DG با الگوریتم ژنتیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1132 قدرت
سیستم
درس برنامه سازی پیشرفته 50 مشاهده جزئیات و خرید
1133 قدرت
سیستم
شبیه سازی در زمینه machine lerning 240 مشاهده جزئیات و خرید
1134 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1135 فایل توضیحات قدرت
سیستم
LOAD FREQUENCY CONTROL IN THERMAL POWER PLANTS 110 مشاهده جزئیات و خرید
1136 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه کارشناسی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1137 قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی کامل نیروگاه بادی با متلب به همراه mفایلهایش 264 مشاهده جزئیات و خرید
1138 قدرت
الکترونیک قدرت
طراحی وشبیه سازی فیلتر درشبکه های قدرت برای هرمونیکها در قسمت سیمولینک متلب(برای تمامی هارمونیک ها) 156 مشاهده جزئیات و خرید
1139 قدرت
ماشین درایو
محاسبه پارامترهاي مدار معادل 130 مشاهده جزئیات و خرید
1140 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بررسی ومقایسه تکنیکهای مختلف حدداکثر توان فتوولتاییک در محیط سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1141 قدرت
سیستم
pss 130 مشاهده جزئیات و خرید
1142 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1143 قدرت
سیستم
جایابی بهبنه خازن با الگوریتم ABC 120 مشاهده جزئیات و خرید
1144 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
New fault tolerant matrix converter 480 مشاهده جزئیات و خرید
1145 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
کنترل سرعت موتور سوئیچ رلوکتانسی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1146 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1147 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی DTC 130 مشاهده جزئیات و خرید
1148 فایل توضیحات قدرت
تیوری جامع ماشین های اکتریکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1149 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدیریت انرژی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1150 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه مدل سازی ماشین های سنکرون در مدل dq 130 مشاهده جزئیات و خرید
1151 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور با استفاده از روشهای عددی مبتنی برBDF 240 مشاهده جزئیات و خرید
1152 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 600 مشاهده جزئیات و خرید
1153 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار و آنالیز حساسیت بمنظور خازنگذاری در شبکه 69 باسه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1154 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی میدان الکتریکی اطراف یک مقره فشار قوی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1155 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1156 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی و گزارش کار 480 مشاهده جزئیات و خرید
1157 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی و ترجمه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1158 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
درس مدار 2 با استفاده از نرم افزار Matlab 54 مشاهده جزئیات و خرید
1159 قدرت
سیستم
HIGH IMPEDANCE FAULTS DETECTION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 117 مشاهده جزئیات و خرید
1160 فایل توضیحات قدرت
سیستم
lمطلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
1161 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تپ چنجر ultc 130 مشاهده جزئیات و خرید
1162 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
آزمایش 4 195 مشاهده جزئیات و خرید
1163 فایل توضیحات قدرت
سیستم
DC–DC converter with high voltage gain and reduced switch stress 360 مشاهده جزئیات و خرید
1164 فایل توضیحات قدرت
سیستم
روش کنترلی برای بهبود کیفیت توان در هیبرید 195 مشاهده جزئیات و خرید
1165 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی درایو موتور Ac 130 مشاهده جزئیات و خرید
1166 فایل توضیحات قدرت
سیستم
میکروگرید 720 مشاهده جزئیات و خرید
1167 قدرت
الکترونیک قدرت
Matlab Simulink 240 مشاهده جزئیات و خرید
1168 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین درس سیگنال و سبستم ها 130 مشاهده جزئیات و خرید
1169 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1170 قدرت
سیستم
ماتریس تلاقی شبکه و ybus 60 مشاهده جزئیات و خرید
1171 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی یک کنترلر فازی برای ردیابی نقطه توان ماکزیمم با استفاده از یک مبدل بوست دو گانه DC-DC در سیستم های فتوولتائیک 540 مشاهده جزئیات و خرید
1172 قدرت
سیستم
شبیه سازی ، pid کنترلر و منطق فازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1173 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توربین بادی مجهز به dfig 480 مشاهده جزئیات و خرید
1174 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
1175 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 540 مشاهده جزئیات و خرید
1176 قدرت
سیستم
طراحي بهينه سيستم هايبريد خورشيدي-بادي-باتري متصل به شبکه 40 مشاهده جزئیات و خرید
1177 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تخمین مقاومت شنت فتوولتاییک با pso 156 مشاهده جزئیات و خرید
1178 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
fuse saving 300 مشاهده جزئیات و خرید
1179 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1180 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
رسم نمودار در متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1181 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رفتار دینامیکی DFIG تحت شرایط خطای لینک DC 300 مشاهده جزئیات و خرید
1182 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه در ورد 247 مشاهده جزئیات و خرید
1183 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
رسم نمودار در متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1184 فایل توضیحات قدرت
سیستم
;کنترل غیر خطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1185 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توزیع ویبول جهت امکان یابی توربین بادی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1186 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل غیرخطی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1187 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدلسازی جریان هجومی بر اساس شبکه عصبی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1188 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی ترانسفورماتور 80 مشاهده جزئیات و خرید
1189 فایل توضیحات قدرت
سیستم
300 مشاهده جزئیات و خرید
1190 قدرت
پست فشار قوی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1191 قدرت
عایق فشار قوی
بهره برداری-توزیع 182 مشاهده جزئیات و خرید
1192 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پیش بینی عملکرد هسته فرومغناطیس ترانس با روش هوش محاسباتی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1193 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
Grid-connection-control-of-VSC-based-high-power-converters-for-wave-energy-applications 900 مشاهده جزئیات و خرید
1194 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 240 مشاهده جزئیات و خرید
1195 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1196 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس قابلیت اطمینان 240 مشاهده جزئیات و خرید
1197 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ارزیابی قابلیت اطمینان منابع نیروگاه بادی بزرگ 300 مشاهده جزئیات و خرید
1198 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1199 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1200 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Estimation of load capacitance and stray inductance in lightningimpulse voltage test circuits 420 مشاهده جزئیات و خرید
1201 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
1202 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سیستم قدرت 156 مشاهده جزئیات و خرید
1203 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو 80 مشاهده جزئیات و خرید
1204 قدرت
سیستم
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده 90 مشاهده جزئیات و خرید
1205 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 480 مشاهده جزئیات و خرید
1206 قدرت
سیستم
الگوریتم قطره های آب هوشمند IWD 264 مشاهده جزئیات و خرید
1207 قدرت
سیستم
طراحی کنترل مقاوم برای statcomدر جبرانسازی فلیکر ناشی از کوره قوس الکتریکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1208 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه درس تئوری جامع 169 مشاهده جزئیات و خرید
1209 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
Monte Carlo simulation-based probabilistic assessment of DG penetration in medium voltage distribution networks 360 مشاهده جزئیات و خرید
1210 قدرت
سیستم
پايداري سيگنال كوچك 100 مشاهده جزئیات و خرید
1211 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تعیین نرخ خرابی کابل 720 مشاهده جزئیات و خرید
1212 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترانس ستاره - مثلث با بار Rc 130 مشاهده جزئیات و خرید
1213 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1214 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل 420 مشاهده جزئیات و خرید
1215 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه مقاله همراه شبیه سازی 780 مشاهده جزئیات و خرید
1216 قدرت
حفاظت
شبیه سازی 221 مشاهده جزئیات و خرید
1217 فایل توضیحات قدرت
سیستم
حل تمرین درس کنترل 50 مشاهده جزئیات و خرید
1218 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین شبیه سازی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1219 فایل توضیحات قدرت
سیستم
اتصال سری توربین های بادی و انتقال انرژی از شبکه انتقال بصورت dc 264 مشاهده جزئیات و خرید
1220 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی با سیمولینک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1221 فایل توضیحات قدرت
سیستم
chaotic optimization algorithm 264 مشاهده جزئیات و خرید
1222 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی با سیمولینک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1223 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تابع تبدیل مخزن 50 مشاهده جزئیات و خرید
1224 قدرت
سیستم
ترجمه کتاب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1225 قدرت
سیستم
طبقه بندی عکس ترمو گرافی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1226 قدرت
سیستم
کنترلر مد لغزش برای مبدل dc/dc 360 مشاهده جزئیات و خرید
1227 قدرت
سیستم
شیمی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1228 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الگوریتم ژنتیک 143 مشاهده جزئیات و خرید
1229 قدرت
سیستم
پخش بار شبکه شعاعی به روش پسرو پیش رو به روش جمع توانی درحضور منابع تولید پراکنده. 90 مشاهده جزئیات و خرید
1230 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب و فرترن 221 مشاهده جزئیات و خرید
1231 قدرت
عایق فشار قوی
پروژه براي درس فناوري عايق و فشارقوي 240 مشاهده جزئیات و خرید
1232 قدرت
سیستم
جایابیdgوdstatcomباالگوریتم بهینه جستجوی باکتری بهمراه ترجمه ورد 130 مشاهده جزئیات و خرید
1233 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تئوری جامع ماشن الکترکی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1234 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدار عملکرد خازن متغییر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1235 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 234 مشاهده جزئیات و خرید
1236 فایل توضیحات قدرت
سیستم
موتور 110 مشاهده جزئیات و خرید
1237 قدرت
سیستم
پروزه اماده درس انرزی نو 110 مشاهده جزئیات و خرید
1238 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درخواست شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1239 قدرت
تخمین پارامتر توسط روش pso 480 مشاهده جزئیات و خرید
1240 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی جریان هجومی ترانسفورماتور قدرت با متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1241 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1242 فایل توضیحات قدرت
سیستم
فایل پیوست شده است 70 مشاهده جزئیات و خرید
1243 قدرت
سیستم
مقاله ( کاربردشبکه های عصبی درسیستمهای برق قدرت ) 540 مشاهده جزئیات و خرید
1244 قدرت
سیستم
دانلود پروژه شناسایی الگو یا شناسایی تغییر حالت چهره pattern recognition با نرم افزار متلب بهمراه کد وتوضیحات 240 مشاهده جزئیات و خرید
1245 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 540 مشاهده جزئیات و خرید
1246 قدرت
سیستم
مقاله کنترل راکتیو باترجمه وشبیه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1247 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 300 مشاهده جزئیات و خرید
1248 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1249 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
رسم نمودار مربوط به سلول خورشیدی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1250 قدرت
سیستم
سیستم های کنترل فیدبک حالت 36 مشاهده جزئیات و خرید
1251 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
تكنولوژي عايق و فشارقوي 480 مشاهده جزئیات و خرید
1252 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT سلول سوختی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1253 قدرت
سیستم
شبیه ساری یک مزرعه خورشیدی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1254 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
محاسبه جذر عدد C 60 مشاهده جزئیات و خرید
1255 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه کامل مقاله در ورد 100 مشاهده جزئیات و خرید
1256 قدرت
سیستم
شبیه سازی و مدلسازی نیروگاه بادی یا استفاده از نرم افزار مطلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
1257 قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 143 مشاهده جزئیات و خرید
1258 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1259 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی سکسیونر و نقاط مانوردر شبکه های توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک 900 مشاهده جزئیات و خرید
1260 قدرت
سیستم
تمرین کلاسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1261 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه شبیه سازی کنترل 90 مشاهده جزئیات و خرید
1262 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی هیدرو توربین ها 80 مشاهده جزئیات و خرید
1263 فایل توضیحات قدرت
سیستم
رگرسيون با آپديت توسط الگوريتم كلوني مورچه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1264 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار اقتصادی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1265 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تبدیل شبیه سازی دیگسایلنت به متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1266 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی جبرانساز خط انتقال 360 مشاهده جزئیات و خرید
1267 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1268 فایل توضیحات قدرت
سیستم
حل مساله توزیع توان راکتیو بهینه با الگوریتم Teaching-Learning 360 مشاهده جزئیات و خرید
1269 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک روش جامع جهت محاسبه تلفات انتقال برای هر یک از مصرف کننده ها 360 مشاهده جزئیات و خرید
1270 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1271 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Two-stage stochastic unit commitment model including non-generation resources with conditional value-at-risk constraints 300 مشاهده جزئیات و خرید
1272 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار سیستم باشبیه سازی با سیمولینک و کد نویسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1273 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مقایسه روشهای mppt 600 مشاهده جزئیات و خرید
1274 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار هارمونیکی در شبکه توریع 240 مشاهده جزئیات و خرید
1275 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1276 قدرت
سیستم
A combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems 336 مشاهده جزئیات و خرید
1277 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ژنراتور 300 مشاهده جزئیات و خرید
1278 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 600 مشاهده جزئیات و خرید
1279 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1280 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی راه اندازی موتور سه فاز القایی و بهینه سازی آن با pso 720 مشاهده جزئیات و خرید
1281 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی مقاله 336 مشاهده جزئیات و خرید
1282 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
برق قدرت 540 مشاهده جزئیات و خرید
1283 قدرت
سیستم
توان رکتیو 240 مشاهده جزئیات و خرید
1284 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
تئوری جامع ماشین 100 مشاهده جزئیات و خرید
1285 قدرت
الکترونیک قدرت
پخش بار کلی با کمک نیوتون رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
1286 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
راه اندازی موتور القایی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1287 قدرت
سیستم
شبیه سازی دیزل ژنراتوربانرم افزارمتلب 221 مشاهده جزئیات و خرید
1288 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1289 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو 300 مشاهده جزئیات و خرید
1290 قدرت
سیستم
ماکزیمم سازی توان توربین 300 مشاهده جزئیات و خرید
1291 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تبدیل سه فاز به 5 فاز 130 مشاهده جزئیات و خرید
1292 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل مستقیم گشتاور بر مبنای مدولاسین بردار فضایی در مبدل پشت به پشت 156 مشاهده جزئیات و خرید
1293 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
Isolated Buck–Boost DC-DC Converters Suitable 195 مشاهده جزئیات و خرید
1294 قدرت
سیستم
برای هر کدام از موضوع های زیر یه مقاله با شبیه سازی لازم داریم. لطف کنید قیمت بدید تا در صورت توافق کار رو شروع کنیم. 130 مشاهده جزئیات و خرید
1295 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی بهینه pmu با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان با الگوریتم زنبور عسل 240 مشاهده جزئیات و خرید
1296 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی روابط داده شده با سیمولینک 40 مشاهده جزئیات و خرید
1297 قدرت
الکترونیک قدرت
امپدانس سری و ظرفیت موازی خطوط انتقال 90 مشاهده جزئیات و خرید
1298 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبكه 15 شينه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1299 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله ارسالی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1300 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مدل توربین های بادی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1301 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبی سازی مبدل بوست با استفاده از سیمولینک متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1302 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ترجمه مقالات و تهیه RIVIEWو شبیه سازی(البته شبیه سازی بطور کامل نباشد هم مشکلی نیست) 264 مشاهده جزئیات و خرید
1303 فایل توضیحات قدرت
سیستم
احتمال مهندسي 100 مشاهده جزئیات و خرید
1304 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبكه 15 شينه 143 مشاهده جزئیات و خرید
1305 قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی و کاهش ریپل مبدل سپیک با الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1306 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
متلب در کنترل 60 مشاهده جزئیات و خرید
1307 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل گروهی اسانسور 660 مشاهده جزئیات و خرید
1308 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام شبیه سازی پروژه ارسالی با الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
1309 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه در ورد 40 مشاهده جزئیات و خرید
1310 قدرت
سیستم
شبیه سازی یک موتور دو خازنی 81 مشاهده جزئیات و خرید
1311 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ترجمه وتهیه پاور پوینت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1312 قدرت
سیستم
کلاس بندی فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1313 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهره برداري از سيستم هاي قدرت 85 مشاهده جزئیات و خرید
1314 قدرت
آنالوگ
خرد کردن سکه 40 مشاهده جزئیات و خرید
1315 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
انجام یک سری تغییرات در یک پروژه آماده 60 مشاهده جزئیات و خرید
1316 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی - 130 مشاهده جزئیات و خرید
1317 قدرت
سیستم
مدولاسیون 130 مشاهده جزئیات و خرید
1318 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آز سیستم قدرت 50 مشاهده جزئیات و خرید
1319 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
سیستم تحریک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1320 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
رسم نمودار تابع 50 مشاهده جزئیات و خرید
1321 فایل توضیحات قدرت
سیستم
anjam porozhe 70 مشاهده جزئیات و خرید
1322 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تشخیص خطا در پنل های فتوولتاییک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1323 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نوشتن چند الگوریتم در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1324 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
ماشین BLDC و القایی (تئوری جامع) 600 مشاهده جزئیات و خرید
1325 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی برای درس انرژی نو 140 مشاهده جزئیات و خرید
1326 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک تمرین کنترل خطی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1327 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی کنترل سیستم های سوئیچینگ با مبدل dc به dc 240 مشاهده جزئیات و خرید
1328 قدرت
سیستم
مبدل کاهنده ccm بار مقاومتی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1329 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار سیستم قدرت به روش گوس سایدل 156 مشاهده جزئیات و خرید
1330 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توضیح در عکس 182 مشاهده جزئیات و خرید
1331 قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی مدارهای ژنراتور تحریک مستقل-کمپوند-ژنراتور شنت بلند و کوتاه 130 مشاهده جزئیات و خرید
1332 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترسیم نمودار IV پنل فتوولتائيک در متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1333 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک موتور القایی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1334 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی و گرفتن شک موج در زمان اتصال کوتاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
1335 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
احتمال 120 مشاهده جزئیات و خرید
1336 قدرت
سیستم
مدلسازی ماشین القایی سه فاز در حالت اتصال کوتاه 100 مشاهده جزئیات و خرید
1337 قدرت
سیستم
موتور پله ای با رلوکتانس متغییر 90 مشاهده جزئیات و خرید
1338 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Gbest based Artificial Bee Colony Optimization for Unit Commitment Problem 600 مشاهده جزئیات و خرید
1339 قدرت
ماشین درایو
ارزیابی کنترل کیفیت در منابع تولید پراکنده 40 مشاهده جزئیات و خرید
1340 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سلول خورشیدی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1341 قدرت
الکترونیک قدرت
قیمت دهی برای انجام دو پروژه 660 مشاهده جزئیات و خرید
1342 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پردازش تصویر 182 مشاهده جزئیات و خرید
1343 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر 600 مشاهده جزئیات و خرید
1344 فایل توضیحات قدرت
سیستم
optimal switch placement 234 مشاهده جزئیات و خرید
1345 قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1346 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی حفاظت ترانس با مطلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
1347 قدرت
سیستم
کنترل سرعت ماشین القایی با منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1348 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی موتور DC 70 مشاهده جزئیات و خرید
1349 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی اینورتر CHB چندسطحی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1350 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
انجام پروژه کارشناسی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1351 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
تبدیل فوریه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1352 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
یک موتور سوییچ رلوکتانس با ابعاد موجود در یک رفرنس در نرم افزار اتو کد کشیده شود 420 مشاهده جزئیات و خرید
1353 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی ترانس مدار باز 50 مشاهده جزئیات و خرید
1354 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدیریت بهینه سازی تجهیزات خانه هوشمند 240 مشاهده جزئیات و خرید
1355 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آز کنترل 60 مشاهده جزئیات و خرید
1356 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی نیروگاه بادی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1357 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پیش بینی بار شبکه های توزیع برق با استفاده از شبکه های عصبی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1358 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهره برداری بهینه از یک ریز شبکه نمونه با توجه به عدم قطعیت وبا استفاده از الگوریتم pso 540 مشاهده جزئیات و خرید
1359 فایل توضیحات قدرت
سیستم
استفاده از تبدیل گسسته فوریه در استخراج مولفه اصلی سیگنال های ولتاژ و جریان قدرت 80 مشاهده جزئیات و خرید
1360 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 720 مشاهده جزئیات و خرید
1361 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل svc 90 مشاهده جزئیات و خرید
1362 قدرت
سیستم
بررسی انواع ژنراتورهای نیروگاه بادی وشبیه سازی عملکرد دو نمونه از آنها 195 مشاهده جزئیات و خرید
1363 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه درسی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1364 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی ترانسفورماتوردر متلب 81 مشاهده جزئیات و خرید
1365 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبکه موجک فازی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1366 فایل توضیحات قدرت
سیستم
182 مشاهده جزئیات و خرید
1367 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه کامل مقاله در ورد 70 مشاهده جزئیات و خرید
1368 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله 720 مشاهده جزئیات و خرید
1369 فایل توضیحات قدرت
سیستم
tamrin 195 مشاهده جزئیات و خرید
1370 فایل توضیحات قدرت
سیستم
آزمایش شماره 2 70 مشاهده جزئیات و خرید
1371 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل کننده برای سیستم های DC فتوولتیک 264 مشاهده جزئیات و خرید
1372 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1373 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی سیستم AGC دو ناحیه ای در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از تخمینگر حالت 360 مشاهده جزئیات و خرید
1374 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی فازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1375 قدرت
سیستم
درس الکترومغناطیس مقطع کارشناسی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1376 قدرت
سیستم
مدلسازی و شبیه سازی نیروگاه بادی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1377 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی یک سیستم مالتی ماشین 90 مشاهده جزئیات و خرید
1378 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1379 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فرکانس بار 336 مشاهده جزئیات و خرید
1380 قدرت
سیستم
شبیه سازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1381 قدرت
سیستم
شبیه سازی و گزارش 300 مشاهده جزئیات و خرید
1382 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه نویسی متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1383 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل توان راکتیو 182 مشاهده جزئیات و خرید
1384 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
راکتور تایریستور کنترل مقدماتی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1385 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مقاله طراحی pss 70 مشاهده جزئیات و خرید
1386 قدرت
الکترونیک قدرت
پیاده سازی شبکه 220/400kvدر طول 100km ترسیم ولتاژ و جریان ابتدا و انتهای خط با اعمال بارهای خازنی سلفی مقاومتی و محاسبهTHDخط 60 مشاهده جزئیات و خرید
1387 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه در ورد 50 مشاهده جزئیات و خرید
1388 قدرت
سیستم
جایابی در شبکه های توزیع 237 مشاهده جزئیات و خرید
1389 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
New fault tolerant matrix converter 300 مشاهده جزئیات و خرید
1390 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه مربوط به درس دینامیک سیستم قدرت 100 مشاهده جزئیات و خرید
1391 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کاهش فلیکر ولتاژ 110 مشاهده جزئیات و خرید
1392 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
1393 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
جریان خطا و پنل فتوولتائیک 182 مشاهده جزئیات و خرید
1394 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انرژی خورشیدی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1395 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی PSS 110 مشاهده جزئیات و خرید
1396 قدرت
حفاظت
رله جریان زیاد یا دیستانس 600 مشاهده جزئیات و خرید
1397 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل کننده ی بهینه برای ژنراتور القای تغذیه کننده مضاعف (DFIG) با استفاده از الگوریتم تکاملی دیفرانسیل (DE) 336 مشاهده جزئیات و خرید
1398 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
موتورهای جریان مستقیم dc 40 مشاهده جزئیات و خرید
1399 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه تخصصی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1400 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
یکسوساز 18 پالسه سری 120 مشاهده جزئیات و خرید
1401 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی و تخصیص ظرفیت بهینه سیستم های CHP در شبکه توزیع 130 مشاهده جزئیات و خرید
1402 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1403 قدرت
سیستم
مدل سازی و شبیه سازی یک سیستم کنترل خطی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1404 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر 120 مشاهده جزئیات و خرید
1405 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی شبکه تهویه معدن 195 مشاهده جزئیات و خرید
1406 قدرت
سیستم
انتخاب یک سیم نمونه10شینه محاسبه پخش بار 50 مشاهده جزئیات و خرید
1407 قدرت
سیستم
سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
1408 قدرت
سیستم
سیمولینک مدار تحریک مستقل 50 مشاهده جزئیات و خرید
1409 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انرژی خورشیدی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1410 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سيمولينك 247 مشاهده جزئیات و خرید
1411 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه ( کد نویسی)مدلسازی ماشین سنکرون در مدلdqo 240 مشاهده جزئیات و خرید
1412 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک 360 مشاهده جزئیات و خرید
1413 فایل توضیحات قدرت
سیستم
System Operation and Energy Management of a Renewable Energy-Based DC Micro-Grid for High Penetration Depth Application 240 مشاهده جزئیات و خرید
1414 قدرت
سیستم
شبیه سازی نیروگاه بادی با توان 5 KWA 90 مشاهده جزئیات و خرید
1415 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار 100 مشاهده جزئیات و خرید
1416 قدرت
الکترونیک قدرت
پایداری ولتاژ یا پایداری فرکانس یا پایداری سیگنال کوچک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1417 قدرت
الکترونیک قدرت
فیلتر اکتیو 3 فاز موازی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1418 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تخصیص ذخیره ساز در سیستم قدرت 540 مشاهده جزئیات و خرید
1419 فایل توضیحات قدرت
سیستم
كنترل بهينه فركانس بار با استفاده از الگوريتم كلوني زنبورهاي عسل در سيستمهاي قدرت تجديد ساختاريافته شاملSMES 195 مشاهده جزئیات و خرید
1420 فایل توضیحات قدرت
سیستم
دینامیک 336 مشاهده جزئیات و خرید
1421 فایل توضیحات قدرت
آنالوگ
بازآرایی شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1422 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
شبیه سازی مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
1423 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Analysis and assessment of VSC excitation system for power system stability enhancement 360 مشاهده جزئیات و خرید
1424 فایل توضیحات قدرت
سیستم
planing- بازار برق 840 مشاهده جزئیات و خرید
1425 قدرت
سیستم
ترکیب تولباکس کنترل فازی کار شده در سیمولینک کاری شده توربین بادی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1426 فایل توضیحات قدرت
سیستم
درس بهره برداری 234 مشاهده جزئیات و خرید
1427 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
نمرات کلاس مهندسی برق 60 مشاهده جزئیات و خرید
1428 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار مقاله 195 مشاهده جزئیات و خرید
1429 قدرت
سیستم
گراف 182 مشاهده جزئیات و خرید
1430 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1431 قدرت
سیستم
شبیه سازی پدیده فروروزنانس 360 مشاهده جزئیات و خرید
1432 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی سیستم PSS بر اساس مقاله پیوست 110 مشاهده جزئیات و خرید
1433 قدرت
سیستم
پروژه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1434 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
تحلیل ولتاژباقی مانده در فرآیند دوباره بستن ماشین القایی 90 مشاهده جزئیات و خرید
1435 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی تمرین درسی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1436 قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی موتورالقای خطی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1437 فایل توضیحات قدرت
سیستم
محاسبه میدان الکتریکی و مغناطیسی در اطراف خطوط فشار قوی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1438 قدرت
سیستم
Methods of wind generation control in the power system 110 مشاهده جزئیات و خرید
1439 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
کنترل دور ماشینهای bldc 140 مشاهده جزئیات و خرید
1440 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1441 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT P&O 240 مشاهده جزئیات و خرید
1442 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل خطی 100 مشاهده جزئیات و خرید
1443 قدرت
حفاظت
حفاظت 195 مشاهده جزئیات و خرید
1444 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان یابی تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک 70 مشاهده جزئیات و خرید
1445 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی حفاظت ترانس با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1446 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بازنویسی برنامه 90 مشاهده جزئیات و خرید
1447 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
هارمونیک شبکه های hvdc 40 مشاهده جزئیات و خرید
1448 قدرت
سیستم
الگوریتم های پیشرفته 169 مشاهده جزئیات و خرید
1449 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی بهینه کلید در شبکه توزیع 420 مشاهده جزئیات و خرید
1450 قدرت
سیستم
سیمولینک یکسوساز نیم موج سه فاز کنترل شده با بار موتوری 70 مشاهده جزئیات و خرید
1451 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل مدرن 90 مشاهده جزئیات و خرید
1452 قدرت
سیستم
شبیه سازی مدار کنترل سرعت و موقعیت 100 مشاهده جزئیات و خرید
1453 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل کننده فرکانس 90 مشاهده جزئیات و خرید
1454 فایل توضیحات قدرت
سیستم
pv 480 مشاهده جزئیات و خرید
1455 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1456 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی یهینه 156 مشاهده جزئیات و خرید
1457 فایل توضیحات قدرت
کنترل مدرن 40 مشاهده جزئیات و خرید
1458 فایل توضیحات قدرت
Intelligent Distributed Generation and Storage Units for DC Microgrids—A New Concept on Cooperative Control Without Communications Beyond Droop Control 720 مشاهده جزئیات و خرید
1459 قدرت
سیستم
کوپلینگ دو برنامه وابسته 300 مشاهده جزئیات و خرید
1460 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله برق قدرت با نرم های متلب و گمز 720 مشاهده جزئیات و خرید
1461 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیستم کنترل 60 مشاهده جزئیات و خرید
1462 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پیاده سازی فایل زیر 110 مشاهده جزئیات و خرید
1463 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدولاسیون دامنه 70 مشاهده جزئیات و خرید
1464 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مﻄالعه تاثير نيروگاه هاي بادي بر پايداري ديناميكي وگذرا سيستم هاي قدرت 960 مشاهده جزئیات و خرید
1465 قدرت
سیستم
پخش بار توسط روش نیوتن- رافسون 60 مشاهده جزئیات و خرید
1466 قدرت
سیستم
شبیه سازی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1467 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الکترونیک صنعتی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1468 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی جهت حل مسئله پخش بار نیروگاه‌ها با الگوریتم زنبور عسل 420 مشاهده جزئیات و خرید
1469 فایل توضیحات قدرت
سیستم
A Combination of Shunt Hybrid Power Filter and Thyristor-Controlled Reactor for Power Quality 600 مشاهده جزئیات و خرید
1470 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله 169 مشاهده جزئیات و خرید
1471 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مدار بوست 360 مشاهده جزئیات و خرید
1472 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اجرای تمرین با مطلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
1473 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
A New Digital Distance Relaying Scheme for Series-Compensated Double-Circuit Line During Open Conductor and Ground Fault 130 مشاهده جزئیات و خرید
1474 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله رشته برق قدرت-کد نویسی الکوریتم بهینه سازی‎ 156 مشاهده جزئیات و خرید
1475 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Small signal stability analysis of Grid connected Photo Voltaic Distributed Generator system 840 مشاهده جزئیات و خرید
1476 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مقاله (طراحی موتور القایی تکفاز با خازن دائم بکمک الگوریتم اجتماع ذرات بهبود یافته) 600 مشاهده جزئیات و خرید
1477 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
÷روژه درس کنترل مدرن 234 مشاهده جزئیات و خرید
1478 قدرت
سیستم
تغییر فرکانس سه فاز با کمک A/D و D/A 110 مشاهده جزئیات و خرید
1479 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی پروژه قدرت با سیمولینک متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1480 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
÷روژه درس کنترل مدرن 208 مشاهده جزئیات و خرید
1481 قدرت
سیستم
اتصال استتکام به سیستم قدرت وبرسی تاثیر ان در پایداری ولتاژو بهبود توان راکتیو 360 مشاهده جزئیات و خرید
1482 قدرت
الکترونیک قدرت
كد حل معادله ؛محاسبات عددي 40 مشاهده جزئیات و خرید
1483 قدرت
سیستم
زنراتور سنکرون 163 مشاهده جزئیات و خرید
1484 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 840 مشاهده جزئیات و خرید
1485 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ارزیابی نت ترانس با شبکه عصبی rbf 80 مشاهده جزئیات و خرید
1486 قدرت
سیستم
درس توان راکتیو 130 مشاهده جزئیات و خرید
1487 فایل توضیحات قدرت
سیستم
statcom 600 مشاهده جزئیات و خرید
1488 قدرت
سیستم
پروژه متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
1489 فایل توضیحات قدرت
سیستم
TPWRS.2012.2207972-Implementing-Virtual-Inertia-in-DFIG-Based-Wind-Power-Generation 300 مشاهده جزئیات و خرید
1490 فایل توضیحات قدرت
سیستم
گزارش mfile متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1491 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی موتور القایی خطی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1492 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پروژه متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
1493 قدرت
سیستم
پخش بار 169 مشاهده جزئیات و خرید
1494 قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل 36 مشاهده جزئیات و خرید
1495 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ریزشبکه ترکیبی با مبدل پشت به پشت 540 مشاهده جزئیات و خرید
1496 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه و شبيه سازي مقاله 720 مشاهده جزئیات و خرید
1497 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
باک بوست 130 مشاهده جزئیات و خرید
1498 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ofSplit Phase Type Single Phase Induction Motor 300 مشاهده جزئیات و خرید
1499 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برآورد كليدزني حداكثر اضافه ولتاژ گذرا در خط انتقال انرژي دار با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي 360 مشاهده جزئیات و خرید
1500 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
فتوولتاییک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1501 قدرت
الکترونیک قدرت
الکترونیک قدرت 60 مشاهده جزئیات و خرید
1502 فایل توضیحات قدرت
سیستم
طراحی و شبیه سازی کنترل سرعت موتور تک فاز 40 مشاهده جزئیات و خرید
1503 قدرت
سیستم
طراحی سیستم کنترل ابشاری با کنترلهای PI(انتگرال گیر) 80 مشاهده جزئیات و خرید
1504 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
موج دندان اره ای با فرکانس متغیر 130 مشاهده جزئیات و خرید
1505 قدرت
سیستم
شبیه سازی موتور دی سی با سیمولینک متلب 120 مشاهده جزئیات و خرید
1506 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
موتور القایی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1507 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1508 فایل توضیحات قدرت
سیستم
میکروگرید 420 مشاهده جزئیات و خرید
1509 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
خطی سازی ماشین سنکرون 300 مشاهده جزئیات و خرید
1510 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه 300 مشاهده جزئیات و خرید
1511 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
مقره 195 مشاهده جزئیات و خرید
1512 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی buck-boost-buck boost 80 مشاهده جزئیات و خرید
1513 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهره برداری از سیستم های قدرت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1514 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور شنت-ماشین کمپوند 110 مشاهده جزئیات و خرید
1515 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با مطلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1516 فایل توضیحات قدرت
سیستم
هارمونیک شبکه های hvdc 540 مشاهده جزئیات و خرید
1517 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
impacts of high penetration of dfig .... 720 مشاهده جزئیات و خرید
1518 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کدنویسی و شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1519 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
تحلیل هارمونیکی موج 90 مشاهده جزئیات و خرید
1520 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جایابی ادوات facts 300 مشاهده جزئیات و خرید
1521 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی پروژه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1522 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مجتمع سازی سیستم فتوولتائیک با DVR 480 مشاهده جزئیات و خرید
1523 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مدلغزشی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1524 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام پروژه با نرم افزار متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1525 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
محاسبات مربوط به فایل پیوست 80 مشاهده جزئیات و خرید
1526 قدرت
سیستم
کنترل کننده های خطی و غیر خطی در محیط سیمولینک 195 مشاهده جزئیات و خرید
1527 قدرت
سیستم
سیستم پایدار 60 مشاهده جزئیات و خرید
1528 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ترانسفورماتورالکترونیکی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1529 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله 540 مشاهده جزئیات و خرید
1530 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه در ورد 60 مشاهده جزئیات و خرید
1531 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه اى بنويسيد كه دو روش نيوتون را اجرا كند.سپس هر دو مثال را در هريك جايگذارى كرده نتايج را بررسی كند. 40 مشاهده جزئیات و خرید
1532 قدرت
سیستم
ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم خورشیدی به روش ترکیبی SAو P&O 234 مشاهده جزئیات و خرید
1533 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
سیستم تحریک ماشین سنکرون 195 مشاهده جزئیات و خرید
1534 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهبود کیفیت توان با استفاده اینورتر تولید پراکنده با کنترل توا اکتیو 130 مشاهده جزئیات و خرید
1535 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نیروگاه دودکش خورشیدی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1536 فایل توضیحات قدرت
ماشین القایی دو سو تغذیه بدون جاروبک 221 مشاهده جزئیات و خرید
1537 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مدار نیم مبدل 90 مشاهده جزئیات و خرید
1538 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی ULTCها با مدل هیبرید 240 مشاهده جزئیات و خرید
1539 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی سلول خورشیدی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1540 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان یابی ایستگاه های شارژ خودروهای برقی 234 مشاهده جزئیات و خرید
1541 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام شبیه سازی و بدست آوردن نتایج 480 مشاهده جزئیات و خرید
1542 قدرت
الکترونیک قدرت
قیمت دهی برای انجام دو پروژه 40 مشاهده جزئیات و خرید
1543 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام شبیه سازی راکتور هسته ای 90 مشاهده جزئیات و خرید
1544 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی رله اضافه جریان/دیستانس/دیفرانسیل 195 مشاهده جزئیات و خرید
1545 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
هماهنگی بین رله ها در شبکه توزیع 540 مشاهده جزئیات و خرید
1546 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
;کنترل برداری 40 مشاهده جزئیات و خرید
1547 فایل توضیحات قدرت
سیستم
موتورالقایی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1548 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر تک فاز بر مبنای کنترل منطق فازی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1549 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام پروژه کنترل خطی با متلب 63 مشاهده جزئیات و خرید
1550 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی توان راکتیو 840 مشاهده جزئیات و خرید
1551 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبيه سازي مقاله برق قدرت با متلب 336 مشاهده جزئیات و خرید
1552 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی ژنراتور سنکرون 80 مشاهده جزئیات و خرید
1553 فایل توضیحات قدرت
سیستم
z trans 100 مشاهده جزئیات و خرید
1554 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Simplex 70 مشاهده جزئیات و خرید
1555 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اینورتر های منبع امپدانس 360 مشاهده جزئیات و خرید
1556 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Torque_Ripple_Reduction_of_the_Torque_Predictive_Control_Scheme 324 مشاهده جزئیات و خرید
1557 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
پخش بار به روش گوس_سایدل 70 مشاهده جزئیات و خرید
1558 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی کنترل سرعت موتور القایی با خود تنظیم ترکیبی pi و منطق فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1559 فایل توضیحات قدرت
حفاظت
تنظیم رله های اضافه جریان در حضور تولیدات پرکنده به روش شبکه عصبی 540 مشاهده جزئیات و خرید
1560 قدرت
الکترونیک قدرت
بهینه سازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1561 قدرت
سیستم
ترجمه کتاب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1562 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مکان یابی خطا در خطوط انتقال توزیع 360 مشاهده جزئیات و خرید
1563 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
یک مدل خطی برای موتور های پله ای مغناطیس دائم 100 مشاهده جزئیات و خرید
1564 قدرت
سیستم
ترجمه کتاب 143 مشاهده جزئیات و خرید
1565 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی سلول خورشیدی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1566 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1567 فایل توضیحات قدرت
سیستم
فتوولتاییک 70 مشاهده جزئیات و خرید
1568 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ماشینهای القایی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1569 فایل توضیحات قدرت
سیستم
MATLAB/Simulink Based Modeling and Simulation of Power Quality Disturbances 130 مشاهده جزئیات و خرید
1570 قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1571 قدرت
سیستم
پروژه 240 مشاهده جزئیات و خرید
1572 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Soft-Switched CCM Boost Converters With High Voltage Gain for High-Power Applications 221 مشاهده جزئیات و خرید
1573 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
جايابي بهينه ريكلوزر در شبكه هاي توزيع 264 مشاهده جزئیات و خرید
1574 قدرت
الکترونیک قدرت
باتری لیتیوم 336 مشاهده جزئیات و خرید
1575 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی یک سو ساز تک فاز با کنترل کننده occ 480 مشاهده جزئیات و خرید
1576 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی یک خانه هوشمند 300 مشاهده جزئیات و خرید
1577 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
باتری لیتیوم 360 مشاهده جزئیات و خرید
1578 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بهینه سازی با الگوریتم رقابت استعماری 70 مشاهده جزئیات و خرید
1579 فایل توضیحات قدرت
سیستم
homework 143 مشاهده جزئیات و خرید
1580 قدرت
سیستم
پخش بار اقتصادی در شبکه ای متشکل از منابع تولید پراکنده و منابع پاسخگویی بار 840 مشاهده جزئیات و خرید
1581 فایل توضیحات قدرت
سیستم
موتور شنت 130 مشاهده جزئیات و خرید
1582 قدرت
سیستم
پخش بار و جایابی استتکام 336 مشاهده جزئیات و خرید
1583 فایل توضیحات قدرت
سیستم
فیلتر کالمن 40 مشاهده جزئیات و خرید
1584 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل مستقیم گشتاور موتور BLDC بدو ن سنسور و با استفاده از SMO 360 مشاهده جزئیات و خرید
1585 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تکمیل و بهینه سازی و 240 مشاهده جزئیات و خرید
1586 قدرت
سیستم
شبیه سازی در سیمولینک مطلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1587 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله ارسالی 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1588 فایل توضیحات قدرت
Dynamic stability enhancement of power system using STATCOM 40 مشاهده جزئیات و خرید
1589 فایل توضیحات قدرت
سیستم
سیمولینک 100 مشاهده جزئیات و خرید
1590 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فیلتر اکتیو قدرت با متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
1591 فایل توضیحات قدرت
سیستم
Modeling and Simulation of a 4 Phases Variable Reluctance Motor 195 مشاهده جزئیات و خرید
1592 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل فرکانس بار در میکروگرید مستقل در حضور خودروهای الکتریکی با استفاده از کنترل تطبیقی و الگوریتم pso 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1593 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انرژی های نو و الکترونیک قدرت 221 مشاهده جزئیات و خرید
1594 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ریز شبکه 480 مشاهده جزئیات و خرید
1595 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کد نویسی مقاله به روش الگوریتم ژنتیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
1596 قدرت
ماشین درایو
تبدیل ستاره مثلث در متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1597 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مبدل slr 169 مشاهده جزئیات و خرید
1598 فایل توضیحات قدرت
سیستم
The Influence of the Network Impedance on the Nonsinusoidal (Harmonic) Network Current and Flicker Measurements 420 مشاهده جزئیات و خرید
1599 فایل توضیحات قدرت
سیستم
برنامه متلب در مورد pss 600 مشاهده جزئیات و خرید
1600 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تولید پراکنده 336 مشاهده جزئیات و خرید
1601 فایل توضیحات قدرت
سیستم
دینامیک 80 مشاهده جزئیات و خرید
1602 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
بهره برداری بهینه ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت انرِژی خورشید وباد وقیمت با زاربرق 195 مشاهده جزئیات و خرید
1603 قدرت
سیستم
درونیابی دوبعدی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1604 قدرت
سیستم
بررسی سیستمهای 60 مشاهده جزئیات و خرید
1605 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی قطار برقی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1606 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مزرعه بادی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1607 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
بررسی ومقایسه تکنیکهای مختلف حدداکثر توان فتوولتاییک در محیط سیمولینک 240 مشاهده جزئیات و خرید
1608 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقالات 240 مشاهده جزئیات و خرید
1609 قدرت
سیستم
مدل سازی خط انتقال 50 مشاهده جزئیات و خرید
1610 قدرت
سیستم
بهینه سازی روابط داده شده با pso 90 مشاهده جزئیات و خرید
1611 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مبدل DC-DC 300 مشاهده جزئیات و خرید
1612 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل بهینه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1613 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله 540 مشاهده جزئیات و خرید
1614 قدرت
سیستم
load frequency contol 720 مشاهده جزئیات و خرید
1615 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروزه شبیه سازی مقاله IEEE با سیمولینگ متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1616 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جبرانساز pid 100 مشاهده جزئیات و خرید
1617 قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور القایی دو سو تغذیه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1618 قدرت
الکترونیک قدرت
مقایسه ی دو صدای ضبط شده توسط نرم افزار متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1619 فایل توضیحات قدرت
سیستم
جدول زمان بندی تصادفی به منظور کاهش هزینه در ریز شبکه های قدرت 420 مشاهده جزئیات و خرید
1620 قدرت
سیستم
بررسی سیستمهای قدرت 60 مشاهده جزئیات و خرید
1621 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
فیلترینگ 60 مشاهده جزئیات و خرید
1622 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تعیین مکان دقیق خطا در شبکه توزیع 195 مشاهده جزئیات و خرید
1623 فایل توضیحات قدرت
سیستم
پخش بار 80 مشاهده جزئیات و خرید
1624 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
mpc & fmpc 264 مشاهده جزئیات و خرید
1625 قدرت
سیستم
جایابی و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع برق 90 مشاهده جزئیات و خرید
1626 فایل توضیحات قدرت
سیستم
میکروگرید 70 مشاهده جزئیات و خرید
1627 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
شبیه سازی سافت درایو 70 مشاهده جزئیات و خرید
1628 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله پیوست 143 مشاهده جزئیات و خرید
1629 فایل توضیحات قدرت
سیستم
الگوریتم اصلاح شده هدایت افزایشی برای سیستم های فتوولتاییک در شرایط سایه های مقطعی و تنوع بار 336 مشاهده جزئیات و خرید
1630 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
STUDY OF INDUCTION MOTOR DRIVE WITH DIRECT TORQUE CONTROL SCHEME AND INDIRECT FIELD ORIENTED CONTROL SCHEME USING SPACE VECTOR MODULATION 240 مشاهده جزئیات و خرید
1631 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
fredholm integral equation example 130 مشاهده جزئیات و خرید
1632 قدرت
سیستم
جایابی و اندازه بهینه تولید پراکنده در شبکه توزیع با در نظر گرفتن خرده فروش و قابلیت اطمینان 169 مشاهده جزئیات و خرید
1633 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1634 فایل توضیحات قدرت
سیستم
فرمول نویسی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1635 فایل توضیحات قدرت
سیستم
انجام مقاله_برق قدرت 360 مشاهده جزئیات و خرید
1636 فایل توضیحات قدرت
سیستم
متلب-مثال 3-3 80 مشاهده جزئیات و خرید
1637 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
اصلاح ضریب توان (PFC) 264 مشاهده جزئیات و خرید
1638 فایل توضیحات قدرت
ماشین درایو
Particle swarm optimisation in efficiency improvement of vector controlled surface mounted permanent magnet synchronous motor drive 240 مشاهده جزئیات و خرید
1639 قدرت
الکترونیک قدرت
کنترل فازی مبدل باست 480 مشاهده جزئیات و خرید
1640 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل گشتاور مستقیم موتور القائی سه فاز بر پایه کنترل منطق فازی جهت بهبود عملکرد دینامیکی به کمک کنترل کننده PID 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1641 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تئوری جامع ماشین 130 مشاهده جزئیات و خرید
1642 قدرت
بررسی پایداری 195 مشاهده جزئیات و خرید
1643 فایل توضیحات قدرت
سیستم
ترجمه تخصصي برق 70 مشاهده جزئیات و خرید
1644 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
ژنراتور سنکرون مجازی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1645 قدرت
الکترونیک قدرت
MPPT 195 مشاهده جزئیات و خرید
1646 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کاهش هارمونیک 130 مشاهده جزئیات و خرید
1647 فایل توضیحات قدرت
سیستم
IEEE34-Bus 195 مشاهده جزئیات و خرید
1648 قدرت
حفاظت
هوشمند سازی رله دیجیتال 130 مشاهده جزئیات و خرید
1649 فایل توضیحات قدرت
سیستم
facts 600 مشاهده جزئیات و خرید
1650 فایل توضیحات قدرت
سیستم
یک روش جدید برای باتری خودروهای برقی: یک سیستم توسعه دهنده محدوده مبتنی بر سلول سوختی هیدروژن 240 مشاهده جزئیات و خرید
1651 فایل توضیحات قدرت
سیستم
بررسی سیستم های قدرت 600 مشاهده جزئیات و خرید
1652 فایل توضیحات قدرت
سیستم
تمرین درس سیگنال و سبستم ها 90 مشاهده جزئیات و خرید
1653 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی با متلب 480 مشاهده جزئیات و خرید
1654 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدلسازی پایداری میکروگرید با ذخیره سازی انرژی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1655 فایل توضیحات قدرت
سیستم
نمایش سری فوریه در متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
1656 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
تمرینات درس تئوری جامع ماشین های الکتریکی 120 مشاهده جزئیات و خرید
1657 فایل توضیحات قدرت
سیستم
توان راکتیو نیروگاه بادی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1658 قدرت
سیستم
شبیه سازی ماشین سنکرون 5فاز قطب دائم 110 مشاهده جزئیات و خرید
1659 فایل توضیحات قدرت
سیستم
شبیه سازی مقاله با نرم افزار متلب 247 مشاهده جزئیات و خرید
1660 قدرت
سیستم
جایابی بهینه منابع تولید پراکنده 100 مشاهده جزئیات و خرید
1661 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
توضیع بار اقتصلدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند مجهولی 208 مشاهده جزئیات و خرید
1662 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
مکانیابی بهینه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1663 فایل توضیحات قدرت
سیستم
کنترل توان راکتیو هماهنگ برای رسیدن به حداقل هزینه های بهره برداری با استفاده از dg 195 مشاهده جزئیات و خرید
1664 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
Real-Time Controlling of Inverted Pendulum by Fuzzy logic 99 مشاهده جزئیات و خرید
1665 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
شبیه سازی مقاله IEEE 300 مشاهده جزئیات و خرید
1666 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
کدنویسی مقاله پیوست در متلب 156 مشاهده جزئیات و خرید
1667 فایل توضیحات قدرت
عایق فشار قوی
شبیه سازی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1668 فایل توضیحات قدرت
سیستم
گزارش کار شبیه سازی 169 مشاهده جزئیات و خرید
1669 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
pv wind system 360 مشاهده جزئیات و خرید
1670 قدرت
سیستم
بهبود پايداري شبکه ميکرو با استفاده ادوات ذخيره ساز انرژي 600 مشاهده جزئیات و خرید
1671 قدرت
سیستم
پخش بار 90 مشاهده جزئیات و خرید
1672 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
برنامه با کد نویسی با متلب 300 مشاهده جزئیات و خرید
1673 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
توربین بادی 420 مشاهده جزئیات و خرید
1674 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
پروژه متلب 182 مشاهده جزئیات و خرید
1675 فایل توضیحات قدرت
الکترونیک قدرت
موتور pmsm 360 مشاهده جزئیات و خرید
1676 فایل توضیحات قدرت
سیستم
مدل سازی توربین بادی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1677 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص و شمارش خودرو در شاخص های ترافیکی براساس پردازش تصویر 195 مشاهده جزئیات و خرید
1678 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی یک سری فرمول در متلب 540 مشاهده جزئیات و خرید
1679 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
درخت تصميم و کلاسترينگ در متلب 110 مشاهده جزئیات و خرید
1680 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص نوع درخت از روی تصویر برگ 195 مشاهده جزئیات و خرید
1681 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی در متلب 420 مشاهده جزئیات و خرید
1682 کامپیوتر
نرم افزار
نودهای موثر در بازاریابی در شبکه اجتماعی 540 مشاهده جزئیات و خرید
1683 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص حجم 208 مشاهده جزئیات و خرید
1684 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
انجام پروژه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1685 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
دقیقا موضوعشو نمیدونم ولی خیلی سادس 80 مشاهده جزئیات و خرید
1686 کامپیوتر
نرم افزار
قطعه بندی تصویر با الگوریتم LS-SVM 360 مشاهده جزئیات و خرید
1687 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
قطعه بندی با استفاده از مدل کانتور فعال 240 مشاهده جزئیات و خرید
1688 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بهينه سازي يك تابع با linprog 156 مشاهده جزئیات و خرید
1689 کامپیوتر
نرم افزار
بهینه سازی با روش الگوریتم ژنتیک 420 مشاهده جزئیات و خرید
1690 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
سرطان سینه 130 مشاهده جزئیات و خرید
1691 کامپیوتر
نرم افزار
کلونی حشرات 70 مشاهده جزئیات و خرید
1692 کامپیوتر
نرم افزار
متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1693 کامپیوتر
شناسایی نخود و لوبیا 130 مشاهده جزئیات و خرید
1694 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
زیربرنامه 50 مشاهده جزئیات و خرید
1695 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی یک طبقه بند 80 مشاهده جزئیات و خرید
1696 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه متلب تفکیک دو عکس - ایجاد اعداد تصادفی و کلاسه بندی و محاسبه خطا 240 مشاهده جزئیات و خرید
1697 کامپیوتر
نرم افزار
موازی سازی در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1698 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تولید صفحه شطرنج با فرمت tif 40 مشاهده جزئیات و خرید
1699 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرین متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1700 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
رمزنگاری و پنهان نگاری یک تصویر رنگی 240 مشاهده جزئیات و خرید
1701 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
دسته بندی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1702 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
libsvm for MATLAB 40 مشاهده جزئیات و خرید
1703 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بررسي بيماري تيروييد در يك جامعه آماري به وسيله منطق فازي 60 مشاهده جزئیات و خرید
1704 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
کانولشون و عکس تبدیل فوریه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1705 کامپیوتر
نرم افزار
شناسایی ندول های ریوی در تصاویر CT 120 مشاهده جزئیات و خرید
1706 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
رسم نمودار با استفاده از متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1707 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
آنالیز خوشه ای K-means 70 مشاهده جزئیات و خرید
1708 کامپیوتر
آنالوگ
کد الگوریتم جستجوی هارمونی 50 مشاهده جزئیات و خرید
1709 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی تصاویر 156 مشاهده جزئیات و خرید
1710 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل کدنویسی محاسبات عددی 169 مشاهده جزئیات و خرید
1711 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم co training 195 مشاهده جزئیات و خرید
1712 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
پیاده ساری مقاله 840 مشاهده جزئیات و خرید
1713 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تمرین 240 مشاهده جزئیات و خرید
1714 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بزرگنمایی تصویر 336 مشاهده جزئیات و خرید
1715 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهبود هیستوگرام تصویر با استفاده از روش فازی 195 مشاهده جزئیات و خرید
1716 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Graceful labeling 360 مشاهده جزئیات و خرید
1717 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
محاسبه psnr و mse و snr 60 مشاهده جزئیات و خرید
1718 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراح 50 مشاهده جزئیات و خرید
1719 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
محاسبه مساحت زیره نمودار 90 مشاهده جزئیات و خرید
1720 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم فازی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1721 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
aaa 90 مشاهده جزئیات و خرید
1722 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
MAGHALE Parallel Ant Colony Optimization on Graphics Processing Units 240 مشاهده جزئیات و خرید
1723 کامپیوتر
نرم افزار
تبدیل ارقام دست نویس به دیجیتال با استفاده از روش OCR 130 مشاهده جزئیات و خرید
1724 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
فشرده سازی تصاویر با روش vector quantization 360 مشاهده جزئیات و خرید
1725 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شناسایی ویدیو های دستکاری شده بر اساس optical flow 40 مشاهده جزئیات و خرید
1726 کامپیوتر
نرم افزار
پردازش تصوير 130 مشاهده جزئیات و خرید
1727 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تحلیل و شبیه سازی متغیرهای تصادفی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1728 کامپیوتر
نرم افزار
MAGHALE A Genetic Algorithm (GA) based Load Balancing Strategy for 140 مشاهده جزئیات و خرید
1729 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
کدنویسی 110 مشاهده جزئیات و خرید
1730 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهینه سازی کلاس بندی شبکه عصبی با الگوریتم ازدهام ذرات. 240 مشاهده جزئیات و خرید
1731 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
خوشه بندی گراف با الگوریتم زنبور عسل مصنوعی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1732 کامپیوتر
نرم افزار
156 مشاهده جزئیات و خرید
1733 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
در پيش ¬بيني محتواي رطوبتي در طي فرآيند خشک ¬کردن انگور 100 مشاهده جزئیات و خرید
1734 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Discovering Interesting Rules from Biological Data Using Parallel Genetic Algorithm و Service vulnerability scanning based on service-oriented architecture in Web service environments 90 مشاهده جزئیات و خرید
1735 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
gui در متلب 130 مشاهده جزئیات و خرید
1736 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برازش منحنی 60 مشاهده جزئیات و خرید
1737 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شرح 130 مشاهده جزئیات و خرید
1738 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پیاده سازی مقاله با مطلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1739 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
استانه گیری و.... 50 مشاهده جزئیات و خرید
1740 کامپیوتر
نرم افزار
سیاه و سفید کردن 120 مشاهده جزئیات و خرید
1741 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیش بینی بوسیله روش شبکه عصبی PNN 120 مشاهده جزئیات و خرید
1742 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم ژنتیک 40 مشاهده جزئیات و خرید
1743 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیش بینی مصرف گاز براساس شبکه عصبی 660 مشاهده جزئیات و خرید
1744 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
متلب 80 مشاهده جزئیات و خرید
1745 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبیه سازی متلب 187 مشاهده جزئیات و خرید
1746 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
محاسبه بهره اطلاعات (information gain) 182 مشاهده جزئیات و خرید
1747 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
رزمنگاری تصاویر دیجیتال 234 مشاهده جزئیات و خرید
1748 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی فازی با متلب 50 مشاهده جزئیات و خرید
1749 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
حل تمرین با متلب 100 مشاهده جزئیات و خرید
1750 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تشخیص عیوب پارچه با استفاده از روش ویولت گابور 264 مشاهده جزئیات و خرید
1751 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
افزایش کنتراست تصاویر مه آلود(رفع مه تصاویر) 420 مشاهده جزئیات و خرید
1752 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه عصبی FEED-FORWARD 100 مشاهده جزئیات و خرید
1753 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
OCR 120 مشاهده جزئیات و خرید
1754 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
یادگیری ماشین 234 مشاهده جزئیات و خرید
1755 کامپیوتر
نرم افزار
pareto frontier for job Excution and data transfer time in hybrid cluds uses whith Bee colony 143 مشاهده جزئیات و خرید
1756 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
تبدیل تصویر 3بعدی بر روی صفحه 2بعدی 169 مشاهده جزئیات و خرید
1757 کامپیوتر
ریشه یابی معادله با استفاده از دنباله خاص 50 مشاهده جزئیات و خرید
1758 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
کد svm 143 مشاهده جزئیات و خرید
1759 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
متن کاوی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1760 کامپیوتر
معماری کامپیوتر
سیستم خبره مبتنی بر دانش پردازش تصویر برای تشخیص و شمارش خودرو 360 مشاهده جزئیات و خرید
1761 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
برنامه متلب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1762 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ماشین لرنینگ 130 مشاهده جزئیات و خرید
1763 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
یادگیری شبکه عصبی پرسپترون با استفاده از الگوریتم انتشار به عقب 60 مشاهده جزئیات و خرید
1764 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
PSO 600 مشاهده جزئیات و خرید
1765 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
متن کاوی 360 مشاهده جزئیات و خرید
1766 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص حالات چهره با استفاده از الگوی باینری محلی تغییریافته 195 مشاهده جزئیات و خرید
1767 کامپیوتر
نرم افزار متلب 40 مشاهده جزئیات و خرید
1768 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی 156 مشاهده جزئیات و خرید
1769 کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی در نرم افزار matlab و طراحی مدار مربوطه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1770 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه فازی 300 مشاهده جزئیات و خرید
1771 فایل توضیحات کامپیوتر
آنالوگ
الگوریتم نهان نگاری مبتنی بر هیستوگرام 1200 مشاهده جزئیات و خرید
1772 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
ماشین بردار پشتیبان 130 مشاهده جزئیات و خرید
1773 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه 360 مشاهده جزئیات و خرید
1774 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی در نرم افزار matlab و طراحی مدار مربوطه 60 مشاهده جزئیات و خرید
1775 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه شبکه های عصبی 143 مشاهده جزئیات و خرید
1776 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پردازش تکاملی 130 مشاهده جزئیات و خرید
1777 کامپیوتر
نرم افزار
مشاوره پایان نامه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1778 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Chaotic GSA,SVM 240 مشاهده جزئیات و خرید
1779 کامپیوتر
نرم افزار
بررسی پارامترهای شبکه عصبی چندلایه ر مدیریت توان و انرژی شبکه های حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1780 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
بهبود تصویر با استفاده از بهینه سازی هوشمند 240 مشاهده جزئیات و خرید
1781 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بدست آوردن threshold 50 مشاهده جزئیات و خرید
1782 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طراحی و پياده سازی ماشين بينايی تشخيصگر اسکناسهای ايرانی و تفکيک کننده 300 مشاهده جزئیات و خرید
1783 کامپیوتر
نرم افزار
بازشناس الگو 195 مشاهده جزئیات و خرید
1784 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتم mlp 130 مشاهده جزئیات و خرید
1785 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص کارکتر با شبکه عصبی‎ 480 مشاهده جزئیات و خرید
1786 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص سرطان با استفاده از الگوریتم svm 110 مشاهده جزئیات و خرید
1787 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
بزرگنمایی + تغیر رنگ 60 مشاهده جزئیات و خرید
1788 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
حل تمرین پردازش تصویر 2 100 مشاهده جزئیات و خرید
1789 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه 120 مشاهده جزئیات و خرید
1790 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
طبقه بندی svm 60 مشاهده جزئیات و خرید
1791 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Software Defined Network 130 مشاهده جزئیات و خرید
1792 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پروژه طبقه بندی صفحات به روش بیزی‎ 600 مشاهده جزئیات و خرید
1793 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
نوشتن ga استاندارد با c 130 مشاهده جزئیات و خرید
1794 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی مقاله 247 مشاهده جزئیات و خرید
1795 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه عصبی 70 مشاهده جزئیات و خرید
1796 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تخصص طیف در شبکه های رادیوشناختی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1797 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
پیاده سازی الگوریتم id3 264 مشاهده جزئیات و خرید
1798 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تمرین 90 مشاهده جزئیات و خرید
1799 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبکه 120 مشاهده جزئیات و خرید
1800 فایل توضیحات کامپیوتر
تشخیص سرطان سینه با fknn,svm 100 مشاهده جزئیات و خرید
1801 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
حل تمرین 80 مشاهده جزئیات و خرید
1802 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شکل های دو بعدی و سه بعدی 72 مشاهده جزئیات و خرید
1803 کامپیوتر
نرم افزار
داده کاوی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1804 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
استفاده از الگوریتم PSO+CP برای سیستم اشتراک گذاری دوچرخه 480 مشاهده جزئیات و خرید
1805 کامپیوتر
خوشه بندي داده ي جرياني 130 مشاهده جزئیات و خرید
1806 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
انجام تمرین کلاسی پردازش تصویر با استفاده از متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1807 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
Hybrid methods for fuzzy clustering based on fuzzy c-means and improved particle swarm optimization 1020 مشاهده جزئیات و خرید
1808 فایل توضیحات کامپیوتر
An improved evolutionary method with fuzzy logic for combining Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms 480 مشاهده جزئیات و خرید
1809 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
زمانبندی در محیط ابر 182 مشاهده جزئیات و خرید
1810 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
matlab 60 مشاهده جزئیات و خرید
1811 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
پردازش تصویر در متلب 90 مشاهده جزئیات و خرید
1812 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
هیستوگرام 240 مشاهده جزئیات و خرید
1813 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
ترجمه مقاله 50 300 مشاهده جزئیات و خرید
1814 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبکه پتری 234 مشاهده جزئیات و خرید
1815 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
network 90 مشاهده جزئیات و خرید
1816 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص پلاک خودروهای ایرانی با متلب 195 مشاهده جزئیات و خرید
1817 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
LDA 130 مشاهده جزئیات و خرید
1818 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
پیاده سازی الگوریتم های داده کاوی با متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1819 کامپیوتر
نرم افزار
شبکه های عصبی 40 مشاهده جزئیات و خرید
1820 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم gustafson-kessel 70 مشاهده جزئیات و خرید
1821 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص امضا 143 مشاهده جزئیات و خرید
1822 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
تثبيت تصاوير 130 مشاهده جزئیات و خرید
1823 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تغییر کد پروژه 156 مشاهده جزئیات و خرید
1824 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
الگوریتمهای تکاملی و علوم شناختی 480 مشاهده جزئیات و خرید
1825 کامپیوتر
نرم افزار
تار کردن ایمیج از طریق دو نرم افزار Matlab و ISE Design 80 مشاهده جزئیات و خرید
1826 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شبیه سازی با نرم افزار متلب برای مقاله ای با موضوع تشخیص حالت دست از روی ویدئو 208 مشاهده جزئیات و خرید
1827 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
اکتیو لرنینگ با استفاده از اجتماع هتروژنی فعال 420 مشاهده جزئیات و خرید
1828 کامپیوتر
نرم افزار
نرمال سازی و فیلتر تصویر 60 مشاهده جزئیات و خرید
1829 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
محاسبات 60 مشاهده جزئیات و خرید
1830 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
اموزش svm با استفاده از نرمالسازی چند متغیره 480 مشاهده جزئیات و خرید
1831 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
متلب 240 مشاهده جزئیات و خرید
1832 کامپیوتر
نرم افزار
ادغام دو الگوریتم ژنتیک و فرهنگی برای بهینه سازی انرژی و تاخیر و توان عملیاتی در مسیریابی شبکه حسگر بی سیم 240 مشاهده جزئیات و خرید
1833 کامپیوتر
نرم افزار
تشخیص ارقام 50 مشاهده جزئیات و خرید
1834 فایل توضیحات کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
پردازش تصویر 60 مشاهده جزئیات و خرید
1835 کامپیوتر
نرم افزار
تقاضل محدود 221 مشاهده جزئیات و خرید
1836 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم رقابت استعماری 240 مشاهده جزئیات و خرید
1837 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه نویسی متلب 900 مشاهده جزئیات و خرید
1838 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
Pca-lda 130 مشاهده جزئیات و خرید
1839 کامپیوتر
نرم افزار
sift algorithm 240 مشاهده جزئیات و خرید
1840 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
شبیه سازی قسمت فازی 80 مشاهده جزئیات و خرید
1841 فایل توضیحات کامپیوتر
معماری کامپیوتر
وارد کردن فرمول در متلب 72 مشاهده جزئیات و خرید
1842 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
برنامه نویسه متلب 70 مشاهده جزئیات و خرید
1843 کامپیوتر
شبیه سازی کامینز 80 مشاهده جزئیات و خرید
1844 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
فشرده سازی تصویر 80 مشاهده جزئیات و خرید
1845 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
رسم نمودار سریه فوریه 80 مشاهده جزئیات و خرید
1846 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
مدل سازی 264 مشاهده جزئیات و خرید
1847 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
تشخیص ترک تخم مرغ با استفاذه از PCA و SVM 195 مشاهده جزئیات و خرید
1848 کامپیوتر
الگوریتم و محاسبات
تشخیص امضا 240 مشاهده جزئیات و خرید
1849 فایل توضیحات کامپیوتر
نرم افزار
الگوریتم gustafson-kessel 110 مشاهده جزئیات و خرید
1850 فایل توضیحات کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
شناسایی مرز تصمیم 130 مشاهده جزئیات و خرید
1851 کامپیوتر
هوش مصنوعی و رباتیک
سیستم تشخیص میل های اسپم 264