یافتن الگوی بین پیکسل ها در یک تصویر -Efficient LBP- (کد برنامه: 2)